Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Agenda 2030 - för en hållbar utveckling

Agenda 2030 - för en hållbar utveckling

Agenda 2030 och Folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling

Här hittar ni studiematerial som kan inspirera folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling, både i Sverige och i världen. 

Projektet ”Nordens folkhögskolor som ambassadörer för Agenda 2030” har sammanställt materialet på denna temasida för att stimulera och underlätta folkhögskolornas arbete med hållbarhetsfrågor i teori och praktik.

 Mats Ehn berättar om materialet

Taggar:

Denna sida kommer hållas uppdaterad löpande tills den under 2020 flyttas över till sverigesfolkhogskolor.se.

 

Studiematerial och övningar för folkhögskolorna om de globala målen 

liten bild på alla miljömålen

På ett toppmöte i FN 2015 antogs Agenda 2030 som är 17 globala mål för en globalt hållbar utveckling.

Här hittar ni information om målen, fördjupningsmaterial och diskussionfrågor ni kan använda i undervisningen. Materialen är sammansatta av folkhögskollärare. 

De 17 globala målen för en hållbar utveckling 


Lättlästa texter och metoder om Agenda 2030

FSO har tillsammans med Globala skolan tagit fram ett antal lättlästa texter och metoder om de globala målen. Metoderna kan användas till exempel inom Svenska som andraspråk. Till texterna finns också ytterligare beskrivning av svåra ord som förekommer. 

Lättlästa texter om de globala målen


Hur går det för Sverige att genomföra Agenda 2030?

SCBs rapport Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige -Statistisk lägesbild 2019.

Hur går det för världen att genomföra Agenda 2030?

SDG-tracker visar hur genomförandet i olika länder ser ut


 Tips: Dokumentärer om klimat och miljö

Tre tips på dokumentärer som kan fungera bra som diskussionsunderlag i era klasser. 

2040 - framtidsfilmen. Australisk dokumentär från 2019.
Klimatkrisen med David Attenborough
Dokumentär av BBC 2019

Öppet hav - fruset land Om klimatkrisens konsekvenser för urfolk i Alaska och Sapmi. 2019.

Gör en handlingsplan för Agenda 2030-arbetet

För att underlätta arbetet med Agenda 2030 finns en mall för en handlingsplan som ni på folkhögskolorna kan använda. 

Mall för handlingsplan 

De senaste två åren har personalen på runt 70 folkhögskolor deltagit i fortbildningsdagar om Agenda 2030. Fortbildningsdagarna handlar om de globala målen och hur skolan kan arbeta med dem i sin undervisning och i skolans verksamhet. Att göra handlingsplaner är en del i utbildningen. Under 2019 fortsätter vi erbjuda fortbildningar för folkhögskolorna om Agenda 2030. 

Vill din folkhögskola anmäla sig till en fortbildningsdag?


Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

I december 2018 lanserade 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Avsiktsförklaringen


Glokalt dagsverke - folkhögskolorna bidrar till Agenda 2030

De två senaste åren har folkhögskolor runtom i landet arbetat med kampanjen Glokalt dagsverke. Under en dag har vi arbetar för att sprida information om folkhögskolornas viktiga arbete för en globalt hållbar utveckling, i Sverige och i världen. Samtidigt har vi samlat in pengar till projekt som stärkt vuxnas rätt till lärande och jämställdhet. I Glokalt dagsverke fokuserar vi på mål 4, rätt till utbildning med fokus på vuxnas lärande och mål 5, jämställdhet. De mottagande projekten är exempel som belyser dessa mål. 

Läs mer om Glokalt dagsverke här 


Agenda 2030-delegationens arbete

Den svenska Agenda 2030-delegationen har varit tillsatt av regeringen för att stödja och stimulera genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling. Nu är deras arbete slutfört och de lämnade sin slutrapport till regeringen den 11 mars 2019. Deras slutbetänkande är ute på remiss, bland annat hos FSO, fram till juni 2019. 

Läs mer om delegationens arbete och se deras betänkanden och rapporter

Alla remissvar på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande


Så här arbetar folkhögskolor med hållbarhet, globalt och lokalt

 

"Jobba med Agenda 2030 utifrån er egen verklighet". Kävesta folkhögskola har arbetat med de globala målen i kursverksamheten och i skolans verksamhet i stort. Vi hade ett samtal med Wilhelm Björn, lärare på skolan om hur de arbetat för att konkretisera Agenda 2030.

 

Leksands folkhögskola arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen. Bland annat har de installerat solpaneler för el och värme på flera av sina byggnader. De har också installerat styr- och reglersystem så att de kan följa och anpassa energiförbrukningen på hela skolan via sin telefon och dator. På bilden skolans vaktmästare Anders Lindahl och Anders Gullback framför de nybyggda internathusen, som är helt byggda i trä och har solpaneler. 

 

Tips på hur skolor kan minska matsvinnet

Förslag från kökspersonal som deltog på folkhögskolekonferensen Gröna kök oktober 2018:

  • Genomskinliga kärl är bra så att alla ser maten som kastas. Skriv gärna upp hur mycket som kastats varje dag och uppmärksamma alla på hur det ser ut. Det kan också bara bra att visa hur många som ätit och hur mycket som kastas.
  • Ha bra information, tex bordspratare som visar varför man inte ska slänga mat. Väck intresset hos deltagarna.
  • Involvera övrig personal. Visa att köken är en viktig del i Agenda 2030-arbetet.
  • Efter att ha minskat matsvinnet kan ni kanske bjuda på en god efterrätt eller något som visar vad som kan bli effekten av att inte slänga så mycket.

 

Kontinuitet och medvetandegörande om miljö på Ölands folkhögskola

Genom att ha som mål att höja medvetenheten hos alla på skolan och att jobba med kontinuitet har Ölands folkhögskola lyckats med ett arbetssätt där de globala målen får genomslag i all verksamhet.

 

Miljötemavecka - ett sätt att arbeta med Agenda 2030

Västerbergs folkhögskola har i två år anordnat en temavecka kring miljö och hållbarhet. Genom många olika aktiviteter och studiebesök har alla på skolan involverats i frågorna. 2019 var fokus på temaveckan klimatförändringar med inriktning på hur vi kan stoppa uppvärmningen. Läs om temaveckan på Västerberg.

 

FN-rollspel om de globala målen

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg berättar om hur de lagt upp ett FN-rollspel om de globala målen för hållbar utveckling. På bilden: Emma Strid, elevassistent, Björn Elgquist, samhällskunskap, Sunniva Sofina, samhällskunskap och C-G Haglund, naturkunskap. 

 

Blekinge Läns folkhögskola - Omställning till ekologiskt kök
Bäckedals folkhögskola - Solceller, alternativ energi och holistisk planering
Göteborgs folkhögskola - Temaarbete i tvärgrupper kring Agenda 2030
Klarälvdalen - Olika hållbarhetsmål kopplas till det egna samarbetet med organisationen ZASP i Zambia

Lisa Carlsson, Tina Bok och kursdeltagarna Lena Alfredsson och Ardhon Bujupi på Klarälvdalens folkhögskola. Foto: Dan Enwall, nwt.se

Malungs folkhögskola - Tema kring hållbarhet och minskade avfall

Marieborgs folkhögskola - Arbete, bostad, fritid eller konsumtion - vår vision av det hållbara samhället

Molkoms folkhögskola - Om att gå från det lokala ut till en större värld
Power point-presentation
PDF-fil

Södra Stockholms folkhögskola - Skolgemensamma temadagar om Agenda 2030 för hela skolan
Power point-presentation
PDF-fil

Åredalens folkhögskola - Samverkan med lokalsamhället
Power point-presentation


dd

Den hållbara verktygslådan

Hur kan vi inom folkbildningen bidra till lärandet för hållbar utveckling? Genom vår kursplanefrihet har vi unika möjligheter att ta oss an det helhetsperspektiv som krävs. Susanne Hedman, folkhögskollärare, presenterar här fyra kraftfulla pedagogiska verktyg till stöd för lärandet för hållbar utveckling och uppmanar andra folkbildare att bidra med sina erfarenheter. 


Positiva nyheter och lösningar

The Global Opportunity Explorer - FN har lanserat en ny onlineplattform med 300 innovativa
lösningar som ska inspirera och hjälpa företag och privatpersoner i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. sustainia.me

Det svenska företaget Trine erbjuder en möjlighet att spara pengar i installation av solel i Afrika. Ett sätt att göra gott samtidigt som du får avkastning om projektet lyckas. 
https://www.jointrine.com/article/sa-kan-du-gora-gott--och-tjana-pengar-samtidigt

Greenhack Göteborg: greenhackgbg.se/tips

The Guardian Sustainable Business Network: https://www.theguardian.com/us/sustainable-business

Aim to Flourish - sätter studenter i kontakt med företagsledare för att undersöka och lära om hållbara innovationer.  aim2flourish.com

Seeds of Good Antropocene, ett Initiativ från Stockholms Resilience Center. De lyfter initiativ som ännu inte är kända av en stor allmänhet. Det kan vara sociala initiativ, ny teknik, ekonomiska verktyg eller sociala ekologiska projekt, organisationer eller nya sätt att agera för en hållbar framtid. " goodanthropocenes.net

The Give Me 5 Campaign är en kampanj- och påverkansorganisation med medlemmar i över 30 länder som agerar för att nå de globala målen. giveme-5.org


Nordiska folkhögskoleerfarenheter av hållbarhetsarbete

Nordens folkhögskolor vill och kan bidra till en globalt hållbar utveckling - uttalande från Nordiska Folkhögskolerådets konferens i Kungälv 14 april 2016
Länk till uttalandet

Danmark
Kort presentation av det danska hållbarhetsnätverket
Länkar till 8-9 filmade presentationer finns på denna sida