Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 37 träffar på itis-rapport, Redaktionellt och Natur, teknik inom kategorin lärobjekt

Sortera på:
 1. Artikel

  Kooperativ Valborg

  2014-03-28

  Syftet med vårt projekt är att tillsammans med deltagarna i Kooperativ Valborg ta fram ett presentationsmaterial för kooperativets olika verksamheter. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 2. Artikel

  Självobservationer och självutvärdering

  2014-03-28

  Det andra, av två arbetslag på Hållands folkhögskola, har arbetat med att öka och stärka medvetenheten och motivationen, hos såväl lärare som studerande, genom egenutvärdering. ITiS-projektet har berört i huvudsak tre områden; Kvalitetsarbetet, ...

  Källa:

 3. Artikel

  Möjligheternas dag

  2014-03-28

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag. Projektet skapade nya rutiner och hjälpmedel för att stödja både elever och lärare/handledare. ...

  Källa:

 4. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  EU och miljön

  2014-03-28

  Med ett temaarbete som grund ville projektet bl. a. undersöka hur en ökad användning av IT påverkar lärandet. Det vi ville uppnå med vårt ITiS-arbete var: · Vi ville undersöka hur en ökad användning av IT i undervisningen påverkar lärandet. ...

  Källa:

 6. Artikel

  Sverige 2011 - du har huvudrollen i ditt liv

  2014-03-28

  Insikten om att vi lever i en föränderlig värld har påverkat vårt arbetssätt i utbildningarna. Med tema "Sverige 2011 har det skapats möjlighet för oss att blicka in i framtiden, ett kommande samhälle och en ny yrkesroll. Arbetslaget som antog ...

  Källa:

 7. Artikel

  Material till assístentutbildning - teckenspråklig

  2014-03-28

  Framtagande av introduktionsutbildning för assistenter genom att deltagarna genomförde specialarbeten om olika handikapp. Material till assístentutbildning - teckenspråklig Syftet med att göra enskilda specialarbeten om olika handikapp var att ...

  Källa:

 8. Artikel

  Kan IT påverka lärandet för lindrigt utvecklingsstörda?

  2014-03-28

  Vår frågeställning var om IT-teknik kan påverka lärandet för lätt utvecklingsstörda. Syftet var att utveckla det matematiskt/logiska tänkandet och begreppsbildningen hos lindrigt utvecklingsstörda. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och ...

  Källa:

  Taggar:

 9. Artikel

  Från runor till WWW

  2014-03-28

  Datoranvändning ger unika möjligheter för SoL-elever att, dels få tag på intressant information, dels att prestera läsbara och intressanta skriftliga rapporter. Språkverkstan har en egen modell, med integrerad stödundervisning, för elever med ...

  Källa:

 10. Artikel

  IT-kommunikation - handikappar det?

  2014-03-28

  Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken och göra den tillgänglig för personer med inlärningssvårigheter. Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken ...

  Källa:

 11. Artikel

  Presentationsteknik för personer med läs - och skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Syftet med vårt ITiS-projekt var att utveckla ett flexibelt arbetssätt som skulle leda till högre elevaktivitet och ett större mått av ansvarstagande för den egna inlärningen. Studierna skulle vara tematiska och ämnesövergripande. Dela: Facebook ...

  Källa:

 12. Artikel

  Kult-IT

  2014-03-28

  Genom att utforska sin egen kulturhistoria och folktradition fick projektet bli den utvecklingsplattform som deltagarna kunde arbeta med i en ämnesövergripande och problembaserad uppgift. Det handlar om stimulans, uppmuntran och "lärattityd", samt ...

  Källa:

 13. Artikel

  Mina rötter

  2014-03-28

  Ett projekt som syftar till att via data- och digital teknik i undervisningen möjliggöra ett aktivt skapande och dokumenterande som är anpassat till "brukarnivå". Det kan handla om att beskriva och dokumentera sina egna "rötter" eller som alternativ ...

  Källa:

 14. Artikel

  Idrottsskador

  2014-03-28

  Genom ämnesövergripande studier kunde studier om data kombineras med humanbiologi och då speciellt kring idrottsskador På idrottsledarlinjen har det inte funnits någon tradition att arbeta ämnesövergripande, vilket vi ville ändra på. Det främsta ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Rörelseanalys

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för rörelseanalys med hjälp av videokamera och datorprogram för rörelseanalys. Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Artikel

  Interkulturell kommunikation

  2014-03-28

  Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping. Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av ...

  Källa:

 17. Artikel

  PBL-projekt om globala människorättsliga frågor

  2014-03-28

  Av flera skäl ville vi lärare låta det övergripande temat vara människorättsliga frågor i globalt perspektiv. Dels ville vi ha ett ämnesövergripande tema, dels något som var aktuellt och lämpade sig för informationssökning på internet. ...

  Källa:

 18. Artikel

  Lika olika

  2014-03-28

  Eleverna arbetar med en jämförelse mellan länder utifrån ett PBL-baserat arbetssätt. Den pedagogiska tanken var att undvika ett "individuellt" grupparbete där varje medlem gör varsin del av arbetet. Vår förhoppning var att jämförandet skulle ...

  Källa:

 19. Artikel

  Läslust vid Härnösands folkhögskola

  2014-03-28

  I vårt arbete med ITiS har vi försökt att hitta något som för kursdeltagarna framåt både vad det gäller personlig utveckling och datoranvändning. Vi bestämde oss för att arbeta med programmet PowerPoint som gör det möjligt att arbeta både ...

  Källa:

 20. Artikel

  Hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen

  2014-03-28

  Utgångspunkten för detta arbete har varit den enskilda instrumentalundervisningen och dess utveckling. Vi ställer oss frågan huruvida den moderna inspelningstekniken kan vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller detta. Vårt tillvägagångssätt ...

  Källa: