Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad får du göra?

Den här webbplatsen består av ett antal pedagogiska resurser som i första hand riktar sig till folkbildningen, dvs för dem som verkar inom folkhögskolor och studieförbund - cirkelledare, folkhögskollärare m.fl. Det innebär däremot inte att du får använda materialet hur som helst., framför allt gäller lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ett exempel på " litterära och konstnärliga verk" är de studiematerial som finns att hämta i den här databasen. Vad lagen stadgar är att det - med vissa undantag - bara är upphovsmannen till verket som har rätt att kopiera och sprida verket ifråga.

Kopiera för enskilt bruk?
Du får (nästan) alltid kopiera upphovsrättsskyddade verk för ditt privata bruk (det finns alltså undantag, men de undantagen gäller inte de resurser du kommer åt från den här databasen). Du får t.ex. skriva ut artiklar från Presstext, för ditt eget enskilda behov.

Sprida till andra?
Däremot får du inte sprida upphovsrättsskyddade verk till andra - om du inte har uttryckligt tillstånd att göra det.

De projektrapporter och studiematerial som finns i den här databasen får du t.ex. fritt kopiera för att använda i undervisningen i studieförbund och folkhögskolor. Däremot är det inte tillåtet att sprida materialet i annat syfte.

Länkar, Projekt, Studiematerial, Artiklar, Recensioner mm…
För detta material, som är tillgängligt för alla på Internet, gäller följande:

Länkar: Informationen om de länkar som finns i databasen får du fritt sprida till andra.

Projekt: Dessa resurser består normalt av rapporter från olika försöksprojekt som är finansierade med allmänna medel. Det innebär att dessa rapporter fritt får kopieras och spridas.

I de fall det inte skulle vara fritt att sprida en viss rapport kommer det i så fall att anges på rapportens titelsida.

Studiematerial får fritt kopieras och användas i undervisning och i studiegrupper av lärare, cirkelledare och andra inom folkhögskolor och studieförbund. i undervisning och i studiegrupper av lärare, cirkelledare och andra inom folkhögskolor och studieförbund.

Övrigt material som utgörs av artiklar, rapporter, recensioner och multimedia får spridas fritt kopieras och användas i i undervisning och i studiegrupper av lärare, cirkelledare och andra inom folkhögskolor och studieförbund. i undervisning och i studiegrupper av lärare, cirkelledare och andra inom folkhögskolor och studieförbund.

I de fall det inte skulle vara fritt att sprida ett visst material kommer det i så fall att anges.

Tjänster
Detta är resurser som man normalt får prenumerera på och betala för. Genom överenskommelse med respektive leverantör får Folkbildningsnätets användare fritt tillgång till dessa resurser. Kräver inloggning, se om Folkbildningsnätet.

Bildarkivet: Bilderna i Bildarkivet får spridas och kopieras i icke-kommersiellt under förutsättning att informationen om respektive bild inte anger ytterligare upphovsrättsliga inskränkningar.

PressText: Här gäller att materialet endast är tillåtet att användas för "research, bakgrundinformation". Du får alltså använda materialet som personligt referensmaterial. För användning i undervisningen gäller reglerna om kopiering för studieförbund och folkhögskolor.

Verktygslådan: Detta material får fritt användas för icke-kommersiellt bruk.

Bidra med Ditt eget material!
När Du själv bidrar med eget material till Resurssidorna då gäller ovanstående. Om du t.ex. har ett eget studiematerial, som du vill göra tillgängligt för andra inom folkbildningen, då blir det fritt att använda för andra inom folkbildningen.

Däremot måste Du se till att du själv inte bryter mot lagen om upphovsrätt eller personuppgiftslagen (PUL).

Lagen om upphovsrätt?
Om Du t.ex. har använt någon annans texter eller bilder i ditt studiematerial, då måste du ha tillstånd från den eller de upphovsmännen för att få sprida materialet (om det inte gäller korta citat som är motiverade utifrån sitt sammanhang).

Det ska även framgå vem som är upphovsman och vilken källa materialet är "lånat" från.

Personuppgiftslagen (PUL)
Om Du i ditt material anger namn och andra uppgifter om enskilda personer måste du se till att dessa uppgifter inte går över gränsen för vad som är tillåtit enligt personuppgiftslagen (PUL).

PUL innebär i korthet att man inte utan tillstånd får publicera annat än "harmlösa" personuppgifter på Internet. Exempel på "harmlösa" uppgifter är namnlista på de som anställda på en viss folkhögskola eller i ett studieförbund.

Men om Du dessutom skulle publicera dessa personers hemtelefon-nummer då skulle Du förmodligen anses ha gått över gränsen för det "harmlösa"; tar du dessutom med uppgifter om personernas politiska åsikter eller religiösa tro då blir uppgifterna dessutom "känsliga". I sådana fall måste varje person du publicerar uppgifter om ge sitt uttryckliga godkännande till publiceringen.