Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Aforismer, bevingade ord & citat, vad är det för skillnad?

Här reder vi ut betydelserna mellan sentens och maxim och mellan citat och aforism.

Vad är det för skillnad mellan en aforism, och ett citat?
Jo en aforism är "ett kort och slagkraftigt uttryck för en tanke ofta liktydigt med maxim"
Och skillnaden mellan en maxim och en aforism?

En maxim är "en levnadsregel, rättesnöre, tankespråk, aforism, sentens. Den franske hertigen, Francois de La Rochfoucauld (1613-80) är känd som en mästare i genren: Alla klagar över sitt dåliga minne och ingen över sitt dålig omdöme"

"En sentens är ett bevingat ord som består av uttryck, satser eller hela meningar, vilka är fyndigt formulerade och gärna citeras. Det är synd om människorna upprepar Indras dotter i Stindbergs Ett drömspel (1902)

Citat:(lat. cita´tum, av ci´to 'anföra'), ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formulering eller kort stycke från tidigare skrift eller tal. Ofta gäller det bekanta talesätt, sådana som samlats i citatsamlingar som t.ex. Pelle Holms "Bevingade ord". Ett exempel är: Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, Winston Churchill, 1940.
Ibland kan ett citat utan särskild markering vara insmuget i en text eller ett anförande som en allusion, en vink till (den införstådde) läsaren/åhöraren.

Allusion: (lat. allu´sio, av allu´do 'skämta med', 'leka med'), hänsyftning, anspelning. I skönlitteraturen är skilda former av allusion ett vanligt grepp.  En författare som odlat allusionen är T.S. Eliot, bl.a. för att därmed knyta banden fastare med gångna tiders diktning och markera sin förankring i en tradition.

Ordspråk: en slags folklig sentensdiktning som förmedlar lärdom, som genom sin utformning får karaktär av auktoritet. Ordspråket har spelat en viktig roll i det sociala livet för att på ett opersonligt sätt framföra värderingar, krav etc. Liten tuva stjälper ofta stort lass

Citerade källor: Michanek: Litterär uppslagsbok samt NE - Nationalencyklopedin