Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att skriva PM

Ordet och meningen med att skriva ett PM kan låta och kännas både skrämmande och otroligt akademiskt. Tanken med PM-skrivandet i hundskötareutbildningen är i första hand att kunna förmedla en kortfattad skrift med en tydlig röd tråd. Som hjälp för PM-skrivande på hundskötareutbildningen finns en mall att tillgå att skriva utifrån. 

Att skriva PM
En promemoria (eller ett PM) innebär vanligtvis en minneslista, inlaga eller ett utlåtande. Inom den akademiska miljön används PM ofta inför uppsats- och rapportskrivande. Syftet kan exempelvis vara att sammanfatta hur en undersökning är tänkt att vara upplagd. PM är ofta kortfattat formulerade eller skrivna i punktform.
Med PM-mallen som hjälp i skrivandet kan det vara bra att kika på nedanstående rekomendationer med tillhörande punkter för att kunna producera ett tydligt PM.
 
En liten checklista:
 • Vilket är syftet , motivet eller problemet? Håller du dig till detta? Undvik i möjligaste mån sidospår och utvikningar.
 • Är framställningen logisk och lättillgänglig?
 • Är tolkningar och slutsatser rimliga utifrån presenterade resultat? 
 • Är det möjligt för utomstående att förstå hur undersökningen är genomförd?
 • Anges källor och referenser korrekt?
 • Besvaras frågeställningar, uppnås syftet? Framgår detta på ett tydligt sätt?
 
Språkliga rekommendationer
 • Använd skriftspråk och fullständig meningsbyggnad
 • Undvik talspråk ( t.ex. "dom" och "mej") slangutryck och ej vedertagna förkortningar

Antiplagiat

 • Tänk på att använda dina egna ord när du producerar ditt PM
 • Det är aldrig tillåtet att skriva av eller plagiera längre texter
 • Vid citat måste du återge exakt vad vad någon har skrivit
Kika gärna igenom atiplatiatguiden.
 
Det bör dock noteras att det finns fler möjligheter och alternativ för PM-skrivande än det som i korthet presenteras i denna text.