Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Store Norske Leksikon

Norges nationella uppslagsverk, Store Norske Leksikon är nu fritt tillgängligt för alla. Nätversionen av uppslagsverket släpps helt fritt våren 2009. Tusentals granskade artiklar av fackkunniga kombineras med bidrag från en intresserad läsekrets.

Sedan drygt hundra år har Norge haft sitt Leksikon. Nu går man från tryckt till digitalt. Över 300.000 signerade och kvalitetsgranskade artiklar finns med. Det nya är att man bjuder in allmänheten att bidra med artiklar. En tydlig påverkan från Wikipedia är att den som vill kan skicka in förslag på nya artiklar,korrigeringar eller förbättringar och det finns möjlighet att kommentera direkt efter varje artikel.
Allt finanserieras med en blandning av statligt stöd, Kunnskapsforlaget som står bakom verket, annonser, donationer och statligt stöd.