Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 9 - Hållbar industri

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 9, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Susanne Hedman presenterar mål 9

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

Till delmålen

Frågeställningar

Fråga 1
Mer än 4 miljarder människor har fortfarande inte tillgång till Internet och 90 procent av dessa lever i utvecklingsländerna.
Hur påverkar det deras möjligheter till innovation och entreprenörskap?

Fråga 2

Slöseriet med jordens resurser är stort. Så kallad cirkulär ekonomi  och kollaborativ ekonomi  nämns ofta som sätt att minska användningen av naturresurser.
Vad menas med dessa begrepp?

Fråga 3

En personbil i Europa används i genomsnitt 7-8% av tiden. Av den tiden sitter man 1% i trafikstockningar och 1,5% används för att leta parkeringsplats. Den effektiva körtiden är alltså ca 5%.
Vore det inte bättre att dela bil med andra? Diskutera för- och nackdelar med en bilpool. Skulle det fungera där du bor?

 

Fråga 4
Världens befolkning beräknas bli ca 10 miljarder människor år 2050.
Behovet av arbetstillfällen ökar. Samtidigt minskar antalet arbetstillfällen inom industri och jordbruk och robotiseringen drabbar även tjänstesektorerna. 
Frågan är hur världens människor ska försörja sig i framtiden? Vad tror ni?

Fråga 5

Teknisk utveckling som ökar resurs- och energieffektivitet i samhället tenderar att medföra ökad, snarare än minskad, konsumtion av resursen ifråga. Detta faktum kallas för Jevons paradox.
Diskutera Jevons paradox i förhållande till det här målet.

                                                                                                                           

Fördjupning

Naturvårdsverket. Cirkulär ekonomi, dec 2015.
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-och-resurseffektivitet-EU-2020/Cirkular-ekonomi/

Svensk hemsida om cirkulär ekonomi.
circulareconomy.se

Cirkulär ekonomi  sänker kostnader och skapar fler jobb. Artikel. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2015.
http://www.iva.se/publicerat/cirkular-ekonomi-sanker-kostnader-och-skapar-fler-jobb/

ABC i kollaborativ ekonomi, Mötesplats Social Innovation, 120 s, 2015
http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/MSI_ABC-kollaborativ_A6_WEB.pdf

Dickens hade aldrig tagit en Uber, Håkan Lindgren, artikel Svenska Dagbladet , 11 januari 2016

http://www.svd.se/dickens-hade-aldrig-tagit-en-uber/om/kultur:litteratur

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige, Stiftelsen för strategisk forskning, 28 sid, 2014.
http://stratresearch.se/wp-content/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf

”Min ambition är att Sverige ska gå före”. Anförande av Stefan Löfven 18 januari 2016 om hans syn på Sveriges  kommande arbete med Agenda 2030. Film, 12.20 minuter.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/lanseringskonferens-18-januari/