Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 5 - Jämställdhet

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 5, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och delta på arbetsmarkanden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.

Till delmålen

Frågeställningar:

1. Arbetet för jämställdhet har många dimensioner. Vilka av delmålen tror ni är viktigast för att uppnå jämställdhet?

 2. När EU:s rättighetsbyrå FRA år 2014 genomförde omfattande djupintervjuer med europeiska kvinnor om deras erfarenheter av våld, sexuellt våld och trakasserier framkom bland annat följande 

”Siffrorna för Sverige är alarmerande: Hela 46 procent av de 1500 svenska kvinnor som intervjuats uppger att de utsatts för våld eller sexuellt våld av en partner. Bara Finland, Danmark och Lettland får högre siffror. Danmark och Sverige får också högst siffror i EU vad gäller sexuella trakasserier”. (http://www.svd.se/sextrakasserier-vanligast-i-sverige)

Samtidigt tillhör Sverige de länder som beskrivs som världens mest jämställda. 2007 rankades Sverige som nr ett när det gäller jämställdhet mellan könen av World Economic Forum och vi hänger alltjämt kvar på 10-i-topp listan i detta avseende.

Fundera individuellt:

Hur upplever du jämställdheten i Sverige?

Har du egna erfarenheter av våld eller sexuellt våld?

Fråga till gruppen: 

Vad kan det finnas för förklaringar till att så många svenska kvinnor uppger att de blivit utsatta för våld eller sexuellt våld?

3. Fördjupa dig i delmål 5a (”Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänsater, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning”) : Får kvinnor äga mark i nationell lagstiftning i alla världens länder? Om inte vad innebär då delmålet för dessa länder? Varför tror ni att formuleringen lyder som den gör?

Fördjupning:

 Human Development Report - Scrolla ner till kapitel fyra och jämför hur betalt och obetalt arbete är fördelat mellan män och kvinnor i olika länder i världen.

 Slagen Dam - en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor i Sverige, från 2001

 Globalis - interaktiva kartor - om kvinnor och jämställdhet. Titta på interaktiva kartor om kvinnor och hälsa, kvinnor och konflikter, kvinnor och makt samt kvinnor och utbildning

 SCB - jämställdhetsstatistik 

Gender Inequality Index - UNDPs statistik över skillnader mellan könen i olika länder.

Aljazeeraartikel om 60 miljoner kvinnor som saknas i Indien - 60 miljoner kvinnor, nästan motsvarande Storbritanniens hela befolkning - saknas i Indien. Varför? Artikel på engelska.