Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 3, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel. Skrivning om antibiotikaresistens finns i den politiska deklarationen.

 

Till delmålen

 

Frågeställningar:

Inledande frågor:

1. Vad betyder god hälsa för dig?

2. Upplever du att du har god hälsa?

3. Vet du var du skall vända dig om du upplever ohälsa?

Diskussionsfrågor:

4. Vilka hinder och möjligheter finns gällande ökad tillgång till läkemedel till överkomliga priser i delar av världen där en stor andel lever i fattigdom?
-Vad vet ni själva i gruppen om detta? Sök information på internet.

5. Vilka är utmaningarna när det gäller att minska spridningen av hiv/aids i Afrika Söder om Sahara?
Sök reda på en svensk organisation som arbetar med detta i området och lär er mer om vilka utmaningar de möter och vilka strategier de använder i sitt arbete (om det är svårt att hitta en organsiation - fråga er lärare om tips)

Vad har hänt inom området hälsa sedan millenniummålen infördes?

Mål tre om hälsa och välbefinnande spänner över ett stort område. Vilka av delmålen tycker du/ni är viktigast?

Tips på fördjupning:

Världshälsoorganisationen - WHO  - om hälsofrågor världen över.

Röda Korset -  om sjukdomar och hälsa

Röda Korset - om sjukvård i väpnade konflikter

FNs organ för Hiv/aids-frågor

Afrikagrupperna -  om hiv/aids och sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i södra Afrika

Global hälsa i perspektiv - en rapport av tankesmedjan Global Utmaning om global hälsa, Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet.

RFSU - om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

RFSL - om RFSLs arbete med hiv

Socialstyrelsens underlag till regeringen för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter