Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 17, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Mats Ehn, fd sekreterare FOLAC, presenterar mål 17

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar 2030-agendan och kommer även att krävas vid genomförandet. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

Genomförandet av agendan kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter samt att katalysera andra finansieringskällor.

 Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

 

Till delmålen

Frågeställningar

Agenda 2030 är ett ambitiöst program för en globalt hållbar utveckling men vem ska genomföra det och med vilka resurser?

1. I Mål 17 betonas vikten av globala partnerskap och globalt engagemang för att Agenda 2030 ska kunna genomföras. Man talar om att ett multi-aktörsperspektiv ska genomsyra arbetet och hävdar nödvändigheten av samarbete mellan regeringar, den privata sektorn, civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer. Utgå från något av de andra 17 målen och diskutera de olika aktörernas roller, samarbetsmöjligheter och eventuella konfliktytor.

2. Mål 17 har inte mindre än 19 delmål. De handlar om finansiering, teknikutveckling, tekniköverföring, kapacitetsutveckling, handel, samstämmighet, partnerskap och datainsamling, Hur hänger dessa områden ihop och är några viktigare än andra? Försök att göra en bild. Är det något ni saknar eller tycker är motsägelsefullt när det gäller hur agendan ska kunna genomföras?

3. FN har beräknat att kostnaden är 4 500 miljarder dollar/år. Det är 30 gånger mer än det samlade biståndet idag. Hur skulle vi globalt kunna mobilisera de resurserna? Gör förslag på en budget.

4. Agenda 2030 har ett stort fokus på partnerskap och på att olika aktörer engagerar sig i arbetet för en hållbar utveckling. Vilka olika partnerskap, lokala och transnationella, ingår er folkhögskola redan i och vilka skulle ni vilja och kunna utveckla?

 

Fördjupning

 

Om Sveriges bistånd
Artikel från Sida 27 mars 2015

Gröna klimatfonden ska finansiera klimatomställningar i utvecklingsländer.
Artikel från den svenska regeringen från 15 maj 2015

Skatteflykt är ett stort utvecklingshinder och ett hot mot demokratin.

Filmen Tackle Tax Havens från 2015 är producerad av Tax Justice Network. Sex minuter lång  på engelska.