Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 12, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 

Theresia Hägglund, Eskilstuna folkhögskola presenterar mål 12

Främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling.

En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar.

Det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 kommer att vara ett viktigt verktyg för genomförande av detta mål.

Till delmålen

Frågeställningar:

1. Hållbar konsumtion - vad kan det vara? Fundera först själv. Gå sedan in på www.medvetenkonsumtion.se och läs om råd & tips. Fler länkar här: 

2. Föreningen medveten konsumtion menar ”att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre och något mer genomtänkt, och att var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid” (http://www.medvetenkonsumtion.se/om/)

Hur hänger det ihop med mål 8 om ekonomisk tillväxt?

Finns det en spänning mellan mål 8 och mål 12? Varför/varför inte?

3. Återbruk och DIY (Do It Yourself)-tips ökar på nätet. Intresset för att vårda och göra om är stort. Till exempel har gruppen Återbruka mera 242 473 medlemmar på Facebook. Reflektera kring delmål 12.5 (Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.) i relation till återbrukstrenden. 

4. Titta på Story of Stuff för en illustration av problemen i dagens produktion:

Titta sedan på Story of Solutions för lösningsförslag: 

Vad tänker ni när du ser filmerna? Kan vi ändra spelreglerna för hur vår ekonomi fungerar?

5. Fyra-hörnsövning (så här går en fyra-hörnsövning till)

Vilka har störst ansvar för omställning till en hållbar produktion och konsumtion?

- konsumenterna

- politikerna

- företagen

- öppet hörn

 

Vilka har störst möjlighet att påverka omställning till en hållbar produktion och konsumtion kommer till stånd?

- konsumenterna

- politikerna

- företagen

- öppet hörn

Fördjupning:

One Planet Plate och en digital Matkalkylator
WWF lanserade i mars 2018 matkonceptet One Planet Plate - måltider som ryms inom en planet och klarar Parisavtalets mål på max 1,5 graders uppvärmning. Konceptet gynnar också den biologiska mångfalden. Till hjälp för privatpersoner att få koll på utsläppen lanserar WWF också en digital Matkalkylator.

Repamera - hela Sveriges skräddare

Letar du efter skräddare eller sömmerska för att laga dina trasiga kläder? Hos oss kan du laga dina trasiga jeans, byta dragkedja på din jacka och sy upp dina byxor online - över hela Sverige. 

Vägledning om att informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan. Naturvårdsverket, mars 2017.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/plastbarkassar/Informera-konsumenter-om-miljopaverkan/#

Hur påverkas människors välbefinnande när de lever mer hållbart? Det är grunden i spelet Future Happiness Challenge som är framtaget för att främja en vetenskapligt baserad diskussion kring hållbar utveckling. Spelet är tänkt att användas i skolor, på arbetsplatser eller bland andra grupper som vill skapa en grund för diskussion. 
http://hallbaralivsstilar.se/spel-for-att-diskutera-hallbarhet/

En broschyr och andra tips om hållbara livsstilar
http://hallbaralivsstilar.se/

Fairtrades skolmaterial - gratis skolmaterial från Fairtrade Sverige om Fairtrade, hållbar utveckling etc i olika nivåer.

Cirkulär ekonomi - hemsida och blogg om cirkulär ekonomi.

Story of Stuff - Story of Stuff är en rörelse för världsförbättrare som arbetar för en hållbar och rättvis värld. Här finns flera filmer som relaterar till hållbar konsumtion och produktion.

www.cradlenet.se
Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar.

"Delandets ekonomi", dokumentärfilm (24 min) av Karin Bradley och Lotta Ekelund, UR Play, 2015. http://urplay.se/program/193325-delandets-ekonomi
Hur kan konsumtionen göras mer hållbar? Regeringen presenterade hösten 2016 en strategi för hållbar konsumtion. 

www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/10/strategi-for-hallbar-konsumtion-kortversion/

I DN följde en debatt huruvida regeringens åtgärder räckte för att uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.
www.dn.se/debatt/repliker/insikter-om-konsumtionens-drivkrafter-saknas/

Kort föreläsning på Youtube:
"Du är vad du köper - är identitet ett hinder för hållbarhet?"Filmat föredrag av Cecilia Solér, docent i i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. (19 min). Presentationen gjordes vid Naturvårdsverkets seminarium "Nationell verkstad - hållbara livsstilar", november 2016
www.youtube.com/watch?v=fVhofJwf22k&index=3&list=PLgGFtRVUTORQ_4WZi9XVVUqe6l-aZnydq

Hållbara konsumtionsmönster - rapport från Naturvårdsverket
Hållbara konsumtionsmönster - analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050". Naturvårdsverket 2015. 

Smarta kartan
En digital plattform för delandeekonomin i Göteborg. Aktuell information om vad som finns att hyra, dela, byta, låna, ge och få.
smartakartan.se