Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Det handlar om helhetsperspektiv!

Hållbar utveckling ligger i tiden. Samtidigt är det ett begrepp som kan verka svårbegripligt. Ännu svårare blir det när man sen ska agera efter sina kunskaper. Enligt Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin ligger nyckeln i att utgå från ett helhetsperspektiv i vardagen.

britten månson-wallinBritten Månsson-Wallin har som generalsekreterare på Folkbildningsrådet haft en del med utformningen av årets folkbildningskonferens att göra. I år blev det övergripande temat ”Hållbar utveckling” – något som har flera förklaringar.

Begreppet ligger i tiden och är något som myndigheter och regeringen har som mål att eftersträva. Eftersom folkbildningen till stor del finansieras med statsbidrag, har folkbildarna ett speciellt ansvar att arbeta för hållbar utveckling tillsammans med medborgarna, folkbildningens deltagare. Men det finns andra orsaker till att temat föll sig naturligt, berättar Britten:

- Grundtanken i hållbar utveckling – att lokalt och globalt möts – är inte något nytt för folkbildningsvärlden. Vi har länge jobbat med dessa frågor, så det är därför ett ganska självklart tema på konferensen. Alldeles nyligen har ett betänkande angående lärande för hållbar utveckling varit ute på remiss bland myndigheter och organisationer. Så småningom ska regeringen och riksdagen ta beslut om detta, men redan nu finns det en rad förslag till gemensamt utvecklingsarbete som kan påbörjas, berättar hon.

De som besöker konferensen i slutet av oktober kan förvänta sig att få ta del av fördjupade kunskaper om begreppet hållbar utveckling, men även stimulerande diskussioner, tack vare mixen av de inbjudna. Både beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom folkbildningen finns representerade på konferensen, något som förhoppningsvis kan bidra till nya perspektiv och ett ömsesidigt lärande. Målet är att locka fler inom folkbildningen till att engagera sig i hållbar utveckling, men även att ge dem som redan jobbar aktivt med frågorna ny inspiration och redskap i sitt arbete. Mötesplatser är alltid bra, men i slutändan hänger det på deltagarens egen motivation, påpekar Britten Månsson-Wallin.

- Det viktigaste som jag ser det, är att erkänna den avgörande roll som folkbildningen och annan frivilligverksamhet spelar inom lärandet och för hela utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det har tidigare lagts alldeles för mycket vikt vid det formella lärandet, men engagemanget och lärandet inom frivilligverksamheten är otroligt väsentlig. Hållbarhetsfrågor måste ges handlingsförmåga, och denna handlingskraft finns till stor del inom folkbildningsorganisationer, menar hon.

Enligt Britten så betyder folkbildningen och hållbar utveckling en hel del för varandra. Folkbildningens arbete går till stor del ut på att bidra till att deltagare känner sig som hela människor – människor som vågar påverka sin omvärld och skaffa sig eget inflytande. Därför är det viktigt att man utvecklar den sociala dimensionen av hållbar utveckling, så att det inte bara förblir ett begrepp i retoriken. Demokratiskt inflytande är avgörande för att nå hållbar utveckling. Om folk inte känner sig delaktiga, kommer de inte heller att känna solidaritet med andra människor eller vara beredda att ändra sina liv för att bygga ett nytt samhälle. Men hur praktiserar man hållbar utveckling egentligen?

- Jag tror att man ska utgå ifrån det lilla perspektivet i det vardagliga arbetet. Innan man sätter igång med stora projekt borde en rad frågor ställas - ska vi verkligen sätta igång detta, vilka effekter kommer det att få, vad kommer det att kosta, är dessa transporter rimliga – det handlar egentligen om att bibehålla ett helhetsperspektiv under hela processen. Problemet idag är att man sällan ställer dessa frågor eftersom allting är så stressat. Det måste ges tid att gå igenom alla aspekter grundligt i början av ett projekt, avslutar Britten Månsson-Wallin.