Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ROKS

ROKS är en sammanslutning av självständiga kvinnojourer, tjejjourer och andra ideella kvinnoföreningar med jourtelefon i Sverige. ROKS bildades 1984 som ett samarbetsorgan för Sveriges Kvinnojourer.

Det mesta av arbetet sker ute på jourerna och helt ideellt. En av grundtankarna bakom verksamheten är just den ideella och inte vinstdrivande aspekten av jourarbetet.

Endast kvinnor kan vara medlemmar i ovanstående jourer. Jouren skall kunna nås på en jourtelefon av sökande kvinnor. Varje jour ute i landet är en egen ideell förening som i allt, ansvarar för sin egen verksamhet.

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige:


är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation

verkar mot våld och förtryck av kvinnor och flickor

verkar för kvinnors och flickors frigörelse och jämställdhet på alla plan i samhället

tillvaratar jourernas gemensamma intressen

fungerar som remissorgan

ger ut tidningen Kvinnotryck med 8 nummer per år

anser att mäns våld mot kvinnor, pornografi, prostitution, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier och andra övergrepp är de yttersta konsekvenserna av kvinnoförtrycket i samhället. Alla dessa förtryck är olika yttringar av samma kvinnohat.