Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Normer som främjar arbetet för en hållbar utveckling

Under konferensen Hållbar utveckling utvecklade Håkan Hydén i sin föreläsning behovet av normförändring. Konferensens deltagare arbetade sedan i smågrupper med olika dilemman som bl a hade inslag av normer och värderingar som kommer i konflikt med varandra. I grupperna formulerades ett antal normer som i framtiden kan främja arbetet med en hållbar utveckling.

Här följer några exempel:
 
* Handla så att regeln för din handling skulle kunna upphöjas till allmän lag – också ur ett globalt perspektiv.
 
* Sätt den svagaste parten i centrum
   Samla information – analysera – handla
   Värna förtroendekapitalet
   Sov på saken!
 
* Reflekterande, hållbart, långsiktigt förhållningssätt till etiska frågeställningar.
 
* Att alltid ställa frågan: Vad är alternativen?
 
* Kommunicera – Agera!
 
* Dialog – agera klokt – ställa krav
 
* Göra konflikter till samtal och möten
 
* Se alla människors lika och unika värde
 
* Goda möten ger öppenhet, tillit, nyfikenhet, vilja till kunskap
 
* Vi är individer beroende av varandra – utveckling sker i samverkan med respekt för varandras olikheter.
Alla liv värderar sitt liv som det viktigaste i livet.
 
* Fokusera på det som förenar!
 
* Global samhörighetskänsla – Se Människan!
 
* Allt vad folket vill att folkbildningen ska göra, ska folkbildningen ock göra andra
 
* Lyssnarkulturen ska råda!
 
* Utgå från din medmänniskas perspektiv – dela med dig och ta emot kunskap!
 
* Idéer och verksamhet ska beslutas om och växa fram lokalt
 
* Analys och Öppenhet
 
* Jag kan göra skillnad
Vi kan göra ännu större skillnad!!!
 
Att arbeta för en hållbar utveckling utmanar på olika sätt dagens normer. Vår förmåga att påverka dessa normer handlar enligt Håkan Hydén om Vilja – Kunskap – Systemvillkor.
Kanske handlar det också om det som en grupp noterade på sitt papper:
”Vet du varför huvudet är runt?”
”Nej?”
”För att tankarna snabbt ska kunna byta riktning!”