Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildning för generationer

Folkbildningens roll för Hållbar utveckling skildras i denna pressrelease för folkbildningens konferens kring Hållbar utveckling

-Folkbildningen spelar en avgörande roll inom lärandet och för hela utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
Det säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet, som just genomfört en nationell konferens på temat Hållbar utveckling.
-Hållbarhetsfrågor måste lösas med handling, och handlingskraft finns inom folkbildningsorganisationerna med deras starka koppling till föreningsliv och samhälle, menar hon.
 
Vid seklets början hade folkbildningen och folkrörelserna en avgörande roll för utvecklingen av demokrati, jämställdhet och tillgången till bildning. Det var en utmaning med ett långsiktigt perspektiv.
Idag står samhället inför en ny stor utmaning: vi måste lära oss att tänka och agera långsiktigt för att skapa ett globalt rättvist och hållbart välfärdssamhälle. Och ännu en gång antar folkbildningen utmaningen. En utmaning som sträcker sig över generationer.
De utmaningar som ett arbete med Hållbar utveckling kräver, liknar de utmaningar de tidiga folkrörelserna stod inför. Det handlar nu som då inte bara om att förändra de egna livsvillkoren utan i minst lika stor grad om att arbeta mot mål som kommer framtida generationer tillgodo.
 

Det etikonomiska dilemmat

Vid folkbildningskonferensen talade Håkan Hydén om vikten av normförändring och presenterade ett ”etikonomiskt” tankesätt. Etikonomi är enligt Hydén, ett ansvarsfullt, värdebaserat och långsiktigt ekonomiskt perspektiv på tillvaron.
-Vårt ekonomiska system har utvecklats under en epok då naturen inte har utgjort någon restriktion. Vi har helt enkelt gjort överuttag, utan att reflektera. Förhandlingsbarheten i samhället medför att människan nu också överexploateras, och det har vi ingen moralisk beredskap för. Vi måste ta hjälp av etiken.
Under konferensen arbetade delegater från hela landet med s.k. etikonomiska dilemman; d.v.s. de svårigheter som kan uppstå när individuell etik möter samhällsnormer och ekonomiska problemställningar. I dagens masskommunikativa samhälle har vi lärt oss att betrakta många utsagor som sanningar; som grunder för vårt samhälleliga samarbete. Men vi ställs hela tiden inför situationer som utmanar dessa teser; situationer som vi antingen kan gå runt, klara av via regler eller systemlösningar, eller reflektera unikt individuellt över.
Inför dilemman utmanas våra föreställningar och vi tvingas reflektera i nya banor. Är t.ex. behovet av ekonomisk tillväxt en universell sanning? Har jag som individ ett ansvar för vad som händer med min arbetskamrat, eller för kvinnans ställning i världen.....?
Metoden att använda dilemman anknyter till folkbildningens tradition där det krävs ett aktivt lyssnande och respekt för olika erfarenheter och kunskaper - d.v.s. en öppen och jämställd dialog.
 

Den saknade åran

Stefan Edman, författare, debattör och statlig enmansutredare, deltog på storbildsskärm och talade om den åra som saknas i den svenska båten:
-Hållbar utveckling är som en båt som ros med två åror - en teknikåra och en etikåra. Teknikåran är vi duktiga på i Sverige, men vi måste också ha en etikåra. Annars ror vi bara i cirklar. Vi måste jobba med våra värderingar, med kunskap, med fostran och bildning. Och vem är väl bättre på det än den svenska folkbildningen som arbetar med att stärka individers handlingsförmåga.
        
Att hållbar utveckling inte bara rör miljö stod klart vid folkbildningskonferensen. Begreppet handlar om att integrera frågor som miljö, jämställdhet, integration, hälsa och fattigdom i ett helhetsperspek
- Det handlar om att tänka igenom hur man vill lösa dilemman på alla nivåer i samhället, både globalt, nationellt och lokalt. Är man fattig kan man inte göra så mycket annat än att försöka överleva bäst man kan, men i väst har vi betydligt större valmöjligheter. Därför borde vi också ägna dessa frågor mer tid, anser Benton Wolgers, lärare och kursansvarig på Röda Korsets folkhögskola och en av deltagarna på konferensen.
  
I och med konferensen har folkbildningen gjort ett viktigt avstamp mot ett samhälle där etik och värderingar ges plats utifrån enskilda individers vilja, kunskap och möjligheter.
Det är inte med pukor och trumpeter man röjer väg för en hållbar framtid. Det är med eftertanke, reflektion och bred delaktighet. 
  
Folkbildningsrådet