Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbeta med Diamanten

Under hållbarhetskonferensen samlades alla deltagare i gruppdiskussion kring att skapa en diamant.

Metoden Diamanten kan göras på olika sätt och med olika tidsaspekter.
 
Syftet är att få till stånd att diskussion om hållbar utveckling. Diamanten gör att gruppen måste diskutera sig fram till vilka prioteringar man vill göra inom det vittomfamnande begreppet hållbar utveckling.
 
Frågeställning
Vilka förutsättningar är nödvändiga för att uppnå hållbar utveckling?
 
Definition av hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (FN:s Brundtlandskommission)
 
Hållbar utveckling innebär att alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv.
 
Hållbar utveckling kan endast uppnås inom ramen för ett globalt och regionalt samarbete.
Hållbar utveckling måste integreras i alla politikområden.
 
Följande variant av diamantmetoden genomförde vi på Hållbarhetskonferensen:
1. Dela ut ett kuvert med 65 rubriker + 15 tomma lappar i en annan färg.
Rubrikerna finns bifogade. I kuvertet bör också finnas frågeställningen, definition av hållbar utveckling samt en visualiserad diamant (också bifogat). Någon eller några grupper kan få kuvert med 25 tomma lappar i en tredje färg. Dessa grupper har helt andra förutsättningar, eftersom inget är tänkt eller formulerat åt dem.
 
2. Lämplig gruppstorlek är 5-6 personer - då finns förutsättningar för en bra diskussion där alla får plats. Det behövs ingen gruppledare. Det räcker med att läraren ger instruktioner.
 
3. Grupperna har två timmar på sig att komma fram till sin diamant.
 
4. Diamanten ska sedan sättas upp till allmän beskådan.
 
De 65 rubrikerna speglar aktuell debatt inom begreppet hållbar utveckling. Jag har undvikit att ta med breda samlingsnamn, som t ex demokrati, MR, god miljö, hälso- och sjukvård etc. Syftet med detta är att jag ser en pedagogisk poäng i att grupperna själva får göra dessa ihopklumpningar av rubrikerna.
Det står var och en fritt att minska antalet rubriker eller formulera om dem.                                                                        
        
 

Så här formulerades de 65 rubrikerna

Effektivare energianvändning

Arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkring Bevarad biologisk mångfald
Industriproduktion för export Aborträtt och tillgång till preventivmedel Minskade jordbrukssubventioner
Effektivt skatteindrivningssystem Folkbildning Utfasning av fossila bränslen och satsning på förnybar energi
Frihandel Hejda spridningen av hiv/aids Minskad köttkonsumtion
Stabila råvarupriser Utrotning av malaria Rent vatten
Fungerande infrastruktur Minskning av USAs makt Fler fredsbevarande och fredsframtvingande styrkor
Positivt investeringsklimat Stärkt äganderätt Mindre reklam
Slutna kretslopp Kvotering av diskriminerade grupper Rikt föreningsliv
Ekonomisk tillväxt Bevarande av den egna kulturen Mat åt alla
Etisk offentlig upphandling Efterlevnad av Barnkonventionen Hejdad befolkningsökning
Stimulans till småföretag Reformering av FN-systemet Minskning av prostitutionen
Ekonomisk belöning till initiativrika Ökning av biståndet Minskning av barna- och mödradödligheten
Forskning Minskad korruption Skatter på flyg och valutatransaktioner
Feministisk analys Fackliga rättigheter Stärkande av den internationella brottmålsdomstolen
Gratis grundskola Kamp mot droger Fri migration
Rättvis handel Självförsörjning Företagsetik
Bindande internationella lagar gällande MR och miljö för företag Nord konsumtion ska anpassas till Syds miljöutrymme Skuldavskrivning
Minskad ägarkoncentration inom media Satsning på kollektivtrafiken Privatisering
Nedrustning Tillförlitlig konsumentinformation Omställning för ett åldrande samhälle och generösa pensioner 
Fria val Ökad återvinning Åsikts-, mötes- och tryckfrihet
Kamp mot terrorismen Större marknad för ekologiska produkter
Lika lön för män och kvinnor
Minskad arbetslöshet Minimering av miljö- och hälsofarliga kemikalier   
 
 
Man kan utveckla diamanten på flera olika sätt, t ex:
1. Man låter varje grupp redovisa sin diamant genom att berätta om de diskussioner man hade och motivera sina prioriteringar.
 
2. Man låter grupperna diskutera sig fram till vilka hinder som ligger i vägen för förverkligandet av diamanten.
 
3. Därpå följer en diskussion om hur man tar bort hindren. Vilka faktorer bidrar till att ta bort hinden för att förverkliga hållbar utveckling?
 
4. Man utvecklar ett temablock kring den eller de rubiker som flest grupper har prioriterat. T ex om rent vatten har fått flest toppnoteringar utvecklar man ett tema kring vatten.
 
5. Man skulle utan problem kunna bygga en hel studiecirkel eller kurs kring diamant-konceptet om man fullföljer tankegången ovan.
 
6. Man göra samma diamant med samma rubriker i början respektive slutet av en kurs för att se om folks värderingar har förändrats.
 
7. Och det är inget som hindrar att man byter ut frågan till t ex: Vilka förutsättningar är nödvändiga för att den här arbetsplatsen ska uppfylla sina mål? Och att man till den frågan skapar egna förslag på rubriker eller tomma lappar.
 
Är någon intresserad kommer jag gärna och gör en diamant eller berättar om erfarenheter från diamanten.
 
Benton Wolgers, Röda Korsets folkhögskola