Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Virtuell skola för invandrare

Varför är invandrare är underrepresenterade i högre studier? En orsak har varit högskolornas behörighetsregler.

Man har krävt betyg i gymnasiesvenska även av invandrare som inte har svenska som modersmål. Det har saknats erfarenhet i undervisning i svenska som främmande språk eftersom det först under hösten -96 blivit behörighetsgivande.

MKFC startade samarbetet med andra distansskolor för att utveckla ämnet svenska som främmande språk. MKFC skulle fungera som försöksskola och SSVH skulle producera materialet och examinera. Första generations material har gjorts. Flera studerande har fått betyg än tidigare. Behovet av preparandkurser har blivit tydligt. Utveckling av materialet står fortfarande i fokus.

MKFC är en skola som möter dagligen problematiken med bristfälliga möjligheter för invandrarstuderande. Distansutbildning, även i närmiljön, kan möta deltagarnas behov av att kunna studera flexibelt i tid, rum och vad avser olika kursutbud, kursnivåer och kombinationer av kurser. Med distansutbildning och lokala handledare i lärcentra kan man starta omfattande, kostnadseffektiv utbildning för invandrare.

Syfte Syftet med försöksverksamheten har varit att forma en modell för distansutbildning för invandrare. sin verksamhet.