Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

”Testa flexibelt lärande!”

Att ge korta, flexibla kurser med syftet att nå ovana dataanvändare, som inte tidigare studerat flexibelt Målgrupp Invandrare och kvinnor 55+ och andra ovana datoranvändare samt personer som aldrig deltagit i flexibelt lärande.

Oktober 2008: Bildspel


Projektbeskrivning

Planerade aktiviteter
Genomförande under våren 2008 av fyra till sex korta flexibla Känn dig för-kurser, på sex veckor. Kurser kommer att ges i svenska och svenska som andraspråk. Arbetet sker i FC på Folkbildningsnätet och består av diskussioner i gemensamma rum, enskilda uppgifter och paruppgifter.

Vidare får deltagarna träna sig i att söka, jämföra och värdera information på Internet. Genom uppgifterna får de orientera sig om digitala samhällstjänster, som finns att tillgå för alla. Genom skrivuppgifter får deltagarna lära sig att använda datorns ordbehandlingsprogram och stavningsprogram. De får lära sig att bifoga filer och infoga bilder i meddelanden.

Tanken är att de efter kurserna ska ha stärkt sitt självförtroende, våga delta aktivt i kommunikation på nätet och våga studera längre, flexibla kurser.

Bakgrund
Bl.a. genom vårt arbete med flexibelt lärande under snart tio år har vi märkt att det finns många ovana datoranvändare både bland äldre och yngre. För många tar det emot att börja på en längre flexibel kurs. Förutom tekniken spelar ofta bristande studievana in. En rädsla för att uttrycka sig i skrift kan också finnas med i bilden. De som i dagens IT-samhälle har svårt att behärska datatekniken får också ett dåligt självförtroende.

Mål
Målet är att nå deltagare som riskerar att hamna utanför den digitala världen och att få fler att våga delta i flexibla kurser på nätet.
Att stimulera till ökat deltagande i flexibelt lärande och att förhindra digitalt utanförskap genom att öka förmågan att ta del av digital information och tjänster på nätet.

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: Karlskoga folkhögskola
Projektnamn: ”Testa flexibelt lärande!”
Projektledare: Kajsa Werner, Telefon: 0586-646 00, E-post: kajsa.werner@folkbildning.net

Aug 2008
Här kommer vår rapport som digital berättelse.


Vårrapport

Mars
Den 14 mars slutade våra första prova på-kurser: kar_Kortkurs i svenska 1 08 och kar_kortkurs i svenska2 1 08.

Kursen i svenska hade 11 deltagare och kursen i svenska2 8 deltagare

Flera sökande till kortkursen i svenska skrev som motivering att de ville förbereda sig för att senare söka till en längre kurs på distans. De sökande till Kortkurs i svenska2 skrev att de ville lära sig mer svenska.

Kurserna fanns utlagda på www.natbildarna.nu

Nu är det snart dags för steg 2-kurserna, som startar den 31 mars och pågår till 9 maj.

Deltagarna har fått prova på olika typer av övningar, ordkunskap, grammatik, uppsats, diskussioner i klassrummet på nätet och socialt umgänge i det digitala caféet. De har fått skicka uppgifter i brevlåda till kursledaren och fått bifoga filer/uppsatser till meddelanden.

En del har behövt mycket handledning, vilken har getts per telefon. Inte minst problem har det varit med nedladdning av FC, Word, brevlåda och bifoga fil. Men nu kan vi konstatera efter den första kursen att samtliga börjar känna sig hemma i FirstClass.

Det verkar också som om många gärna vill fortsätta med steg 2-kursen den 31 mars. Då blir det källkritik, webbplatser med samhällsanknytning. infoga bild, ljudfiler m.m. I kortkurs i svenska är majoriteten från norra Gotland, beroende på att vi var i Fårösund på studiebesök och informerade om vår kurser. På Fårösunds lärcentrum har deltagarna fått mycket hjälp av handledaren Inger Svenserud.

 Den 13 mars hade vi ett spridningsseminarium/studiedag. Föreläsare var Mathias Anbäcken, Västerås folkhögskola, som berättade om deras allmänna linje på distans, där han är föreståndare.

Elza Dunkels från Umeå universitet berättade om sin avhandling "Bridging the Distance - Children's Strategies on the Internet". Båda var strålande föreläsare och uppskattades mycket av åhörarna.

Mathias Anbäcken upplevdes av några som litet provocerande, vilket vi tyckte var mycket bra. Seminarier ska ruska om i gamla tankebanor - det är väl vår ledstjärna, när vi rekryterar föreläsare. Elza Dunkels ruskade också om, när det gällde ny teknik. Numera säger vi att vi har "hästkärror" (gamla inkörda spår) i skallen!

Januari
Det viktiga för oss just nu är att marknadsföra vårt projekt "Testa flexibelt lärande". Våra flexibla kortkurser finns på Nätbildarnas hemsida sedan november, men nu åker och går vi omkring och nålar upp flygblad/miniaffischer på Ica, Konsum, Arbetsförmedlingar, bibliotek, busstationer, Folkets hus m.fl. ställen Vi koncentrerar oss på närregionen: Karlskoga, Degerfors, Nora och Storfors. När det gäller arbetsförmedlingar längre bort i Örebro län, har vi skickat e-post med flygbladet bifogat.

Våra studiebesök på lärcentra på Gotland inklusive MoveIT Gotland har gett oss en del sökande - medelålders kvinnor vilket är en av våra målgrupper. Och enligt en av våra kontaktpersoner på Gotland, så finns det ett stort uppdämt behov av kurser som kan studeras vid datorn.

Den 4 februari startar vi kurserna i svenska och svenska 2 och har fått en hel del sökande.

Bifogar flygbladet som vi nålar/klistrar upp! (Fast vi har kopierat upp det på gult papper när vi sätter upp det.) 


Höstrapport

Testa flexibelt lärande

Karlskoga folkhögskolas projekt syftar till att ge korta, flexibla kurser och med dem nå ovana dataanvändare, och/eller dem som inte tidigare studerat flexibelt.
Under våren 2008 genomförs fyra till sex korta flexibla Känn dig för-kurser, på sex veckor. Genom att erbjuda korta flexibla kurser, tror vi att vi kan visa hur stimulerande det är att studera på distans. Kurserna kommer att vara kostnadsfria.
Kursdeltagare i vår region kommer att erbjudas mobil handledning så långt det är möjligt. Vi tror att det är nödvändigt för de målgrupper vi vänder oss till. De som rekryteras via Nätbildarna, www.natbildarna.nu  kan få stöd av lokala handledare, eller av sin kommuns lärcentrum. 
Kurser kommer att ges i svenska och svenska som andraspråk.
Studierna görs i FC på Folkbildningsnätet och består av diskussioner i gemensamma rum, enskilda uppgifter och paruppgifter. Deltagarna får också träna sig i att söka, jämföra och värdera information på Internet. Genom uppgifterna får de orientera sig om digitala samhällstjänster, som finns att tillgå för alla. Genom skrivuppgifter får deltagarna lära sig mer om datorns ordbehandlings- och stavningsprogram.
 
Tanken är att deltagarna efter kurserna ska ha stärkt sitt självförtroende både när det gäller datateknik och/eller studieteknik, och kanske vågar delta i längre, flexibla kurser på nätet
 
Projektledare: