Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Second life - en ny folkbildningsvärld

SV Uppvidinge med samarbetspartners vill genom projektet utveckla metoder för att introducera och inspirera människor som idag inte är aktiva inom IT och den digitala miljön i en ny värld Second Life.

Personlig summering, Second Life

Året med CFL-projektet är slut och genom den här satsningen fick vi möjlighet att dyka djupt in i den digitala världen och testa på helt nya mötesformer. Arbetet med Second Life har väckt stort intresse för hela Sverige, tänjt på gränserna inom SV och även fått folkbildningsrådet att fundera till lite kring regelverket.
 
Second Life som vi fokuserade på visade sig ha en hög teknisk tröskel. Det innebär dock inte att området är mindre intressant för det men Second Life kanske inte i dagsläget är rätt plattform att börja arbeta med för organisationer i allmänhet. Nu ser vi fram mot andra generationens 3D-världar som kommer från Google, Microsoft, Playstation med mera. Kanske kommer det att bli helt integrerade i framtidens operativsystem och lika vanligt använda som MSN är idag.
 
CFL-satsningen är nu slut men det är fantastiskt kul att vi har fått lite fortsatt stöd från Folkbildningsrådet för att arbeta året ut med en påkopplad satsning. Genom den här ska vi titta på de nya 3D-plattformarna, testa dem ytligt, se om något har förändrat sig vad det gäller regelverket samt att sprida information över Sverige vad det gäller våra erfarenheter.
 
Stort tack till alla på CFL och Tollare folkhögskola samt så vill jag sända ett hej till alla andra projektledare som jag och mina kollegor har mött på träffarna i Stockholm och på andra aktiviteter. Det skulle vara roligt att när det passar ha fortsatt samarbete/erfarenhetsutbyte i olika verksamheter.
 
Just nu driver jag en folkhögskolekurs i samarbete med Grimslövs folkhögskola. Ämnet är Samhällsentreprenörskap. Och i den verksamheten har vi ett väldigt ”modernt” sätt att arbeta på. Digitala medier och 3D-världar är en av många spännande delar i utbildningen. Snart ska vi skeppa in alla våra 15 studenter in i 3D-världen, Second Life J

 


 

Projektbeskrivning

Second Life är en digital 3D-värld, en social arena för att kommunicera och lära nytt på ett annorlunda sätt än tidigare digitala plattformar. Utvecklingsprojektet går på att arbeta, inspirera, utbilda och sammanföra människor som idag inte är attraherade av det digitala och/eller inte tidigare haft möjlighet att komma i kontakt med den av andra orsaker. Genom det här arbetet hittar vi nya metoder på en mängd av nya områden som vi har nytta av i konkret folkbildningsverksamhet men med nya former inom det flexibla lärandet som är anpassade efter dagens behov.

Second Life är som en helt ny värld där väldigt många mekanismer fungerar precis som i verkligheten. Så det vi nu har är en ny digital företeelse som människor, som är väldigt teknikovana, helt plötsligt kan relatera till och bli nyfikna på.

Kan vi använda Second Life som en plattform för att utveckla nya former för flexibelt lärande med nya inslag och där personerna både interagerar genom chatt och ser varandra fysiskt ökar intresset för att mötas på nätet. Vi vill undersöka om denna plattform motiverar till att prova på och lära sig på ett nytt sätt.
Den del av Second Life som kommer att användas för att utveckla metoder är skapad som ett resurscentrum där flera intressenter är inblandade. Arbetsmetoder för att nå en ny målgrupp och introducera dem i denna nya digitala värld kommer att ske genom en rad aktiviteter. Grunden för dessa är:

NÄTVERKANDE – genom att nå nya människor och berätta om möjligheterna och skapa nätverk som sedan kan introduceras i Second Life.

DELAKTIGHETEN – väl inne i den digitala världen finns alla möjligheter till att vara delaktiga i utvecklingen av det flexibla lärandet. Idéer tas tillvara och egna initiativ uppmuntras i att skapa nya möten, utveckla verksamheter, utställningar, diskussionsforum kring samhällsfrågor mm.

ENKELHETEN – processen från idé till genomförande är kort och kan stimulera till deltagande. Ett möte arrangerar man direkt genom att träffas på en gång. En föreläsning kan man bjuda in till dagen innan eller samma dag och det kommer 20-50 personer. Vi som är inne i Second Life ser det som väldigt spännande och oerhört angeläget för folkbildningen att satsa rejält på det här området – det kommer att bli en ny arena för flexibelt lärande!

Målgrupp
Primär målgrupp – människor, unga som gamla som idag ännu inte sett möjligheterna med att använda IT, digitala kommunikationsmedel och Internet för att söka information. Målgruppen kommer att fångas upp i närområdet för att sedan skapa nätverk som kan växa. Sekundära målgrupper – Samarbetsorganisationer inom Studieförbundet Vuxenskolan och nya som i det här fallet Seniornet, lärarutbildningen på Växjö Universitet.

Planerade aktiviteter Strategi som är både pågående och framåtblickande, egen insats: Skapa en plattform inne i den digitala 3D-världen där flexibelt lärande, aktiviteter och möte mellan människor kan ske. Skapa förutsättningar för att sprida information om vad som händer genom olika grupper (föreningar) som finns inne i Second Life.

Ta fram en fungerande metod som gör informationsflödet och spridningen enkelt. Det vi söker stöd för: Behovsinventering i närområdet, samt inspirera och introducera människor i denna nya form av digitala plattform genom inspirationsträffar, fysiska och digitala, marknadsföra möjligheter samt skapa nätverk för att locka till användandet av IT.

Utveckla metoder och testa olika typer av aktiviteter, föreläsningar, kulturarrangemang, studiecirklar, utbildningar, diskussionsträffar och mycket mera inne i Second Life. Genom att prova olika metoder kan vi hitta det som fungerar bäst! Använda resultatet som vi nu får ut till att arbeta mycket inriktat på flexibelt lärande och att minska den digitala klyftan på många olika sätt.

Bakgrund
Bild från Second Life, brainstormningUngefär 2003 startade Second Life som fram till årsskiftet 2007/2008 var ett litet trevligt och gemytligt digitalt ställe på Internet för en inre klubb.

Av olika anledningar så nåddes en kritisk massa och Second Life började växa explosionsartat över hela världen. Att Sverige skulle etablera en ambassad inne i Second Life gav en medievåg med tusentals artiklar som publicerades i tidningar över hela världen.
Digitala utvecklingsprojekt har startat i Växjö genom SVs utvecklingsprojekt Frizon Sydost.

Ett av projekten har handlat om att uteckla den plattform som idag har börjat användas. Nätverket SIP har tillsammans med Frizon och SV utvecklat en plattform, en ”SIM” i Second Life. Second Life är den första digitala plattformen av sitt slag.

Här kommer besökaren in i en miljö där den själv blir delaktig i allra högsta grad eftersom det är deltagarna själva inne i Second Life som skapar innehållet. Vad som ska hända, vilka som man träffas, hur det ska se ut och så vidare. Frizon Sydost som ligger i Växjö har ett nära samarbete med flera SV-avdelningar i regionen, däribland SV Uppvidinge som redan idag bedriver ett projekt kopplat till Second Life.

En liten förstudie har gjorts innehållande research och regelbundna analyser. Idag fyra månader senare har vi etablerat Sveriges största och enda satsning i Second Life med inriktning på folkbildning, kultur, musik, nätverkande med mycket mera.

En plattform är uppbyggd i form av en 64 000 kvadratmeter stor ö. Samarbetet mellan SV, Frizon och Nätverket SIP ökar möjligheterna i att utveckla nya former för det flexibla lärandet som är anpassat efter dagens unga målgruppers behov. Den traditionella folkbildningen har fortfarande mycket att lära av den nya digitala världen och vi har genom samarbetet hittills möjliggjort en utveckling som genom att koppla ihop en traditionsbunden organisation med kärnan i fysiska cirklar och den nya digitala ungdomskulturen och fått till ett gränsöverskridande lärande!

Mål
Att genom metodutvecklingen i Second Life etablera nya, mer stimulerande former för det flexibla lärandet inom SV. Att ett antal av SV:s samverkande organisationer har blivit medvetna om nya möjligheter och metoder av flexibelt lärande som kan stimulerar enskilda att bekanta sig med och använda den digitala världen för att öka sin delaktighet i diverse demokratiska sammanhang.

Att genom mötet med unga med en hög digital kompetens skapa ett möte kring det digitala som ökar förståelse och överbygger både digitala klyftan och generationsklyftor. På längre sikt är målet även att sprida erfarenheten i övriga SV organisationen om hur man kan skapa både fysiska och digitala forum för en gränsöverskridande dialog.

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: Studieförbundet Vuxenskolan, Uppvidinge
Medsökande organisation/-er: Nätverket SIP, Seniornet Växjö, Växjö universitet /Projektet Ung kommunikation
Projektnamn: Second life - en ny folkbildningsvärld
Projektledare: Stefan Johansson, Telefon: 070-816 53 98
E-post: stefan.johansson@natverketsip.se


Vårrapport

Under höst och vinter 2007 så avslutade vi verksamheten inne i Second Life sakta med säkert. Vi hade vid det läget bedrivit verksamhet inne i den digitala världen under knappt ett år. Nu hade vi erfarenheter och kunskap som vi kunde packetera för spridning vidare. Under denna tid dokumenterade vi även vårt resultat, erfarenheter, listor och annat på en webbsida http://www.natverketsip.se/sl.

Vad vi har fokustera på under vintern och fram tills idag är att sprida kunskap och erfarenheter. Vi har varit runt på mässor, konferenser, haft workshops, föreläsningar och deltagit i utvecklingsgrupper. Alla med temat Second Life och 3D-världar i någon form. Vi har märkt det fortfarande finns stort intresse och nyfikenhet kring det här men det Hypen som varit har nu ebbat ut. Nu är det dags att se vad man kan få ut för "riktig" nytt av 3D-världar.

Under våra spridningsaktiviteter som blivit över 35 stycken till antalet har vi gett en bra omvärldsbild av Second Life och redogjort för möjligheter och svårigheter som finns. Vi har haft kontakter med skolans värld, folkbildningen, IT-pedagoger, studenter, pensionärer med mera.

Just nu har vi dokumenterat alla våra spridningsaktiviteter så att vi har allt bra sammanställt med datum, plats, antal personer och målgrupp.

Tisdagen den 8/4 kl 10-14 kommer vi träffa CFL och regionens andra CFL-projekt.

 


Höstrapport

Digitala klyftan – Second Life
 
Studieförbundet Vuxenskolan i Uppvidinge ska under ett år fördjupa sig hur man på olika sätt kan arbeta med digitala 3D-världar. Verksamheten kommer främst att inrikta sig på Second Life som har omskrivits mycket i media bland annat genom att Svenska ambassaden har etablerat sig där. Second Life har över nio miljoner användare över hela världen och då man är inloggad spelar inte geografiska avstånd, restider, ålder, kön eller utseende någon roll. Bild från en föreläsning i Second Life om smink, maskering och hår
 
Arbetet kommer att ske i samarbete med Nätverket SIP, lärarstudenter från universitet och högskolor i Sydöstra Sverige samt Seniornet i Växjö. Vi kommer att genomföra både verksamhet inne i Second Life och ute i verkligheten. Vi kommer att sprida information om företeelsen genom trycksaker, webbsida, föreläsningar och utbildningar. Vi kommer att arbeta med att experimentera och prova nya metoder där befintlig verksamhet som finns inom folkbildningssfären sammanförs med det nya digitala arbetssättet där vi får med medieformer som chat, blogg, sms, ljud, film med mera.
 
Satsningen startade i januari 2007 och vid skrivandets stund i september 2007 har cirka femtio aktiviteter Bild från Second Life, Presskonferensgenomförts inne i Second Life. Vi har byggt upp en hel ö där vi samlat resurser. Vi har en medlemsgrupp om cirka 500 personer som följer det vi gör och deltar på aktiviteter. De digitala 3D-världarna öppnar upp helt nya möjligheter och arbetssätt. Utöver den ”verkliga världen” uppstår nu ett antal ytterligare världar där det också finns människor som verkar och lever. I vårt arbete stöter vi på frågor som: Vad är verkligt egentligen? Är folkbildning mindre folkbildning bara för det är digitalt? Hur redovisar man digital verksamhet?
 
Vår Second Life satsning är unik, innovativ och nytänkande. De som önskar kommer att kunna följa vår verksamhet genom ett digitalt e-postnyhetsbrev, ett sms-nyhetsbrev, en grupp i Facebook och självklart genom medlemsgruppen i Second Life som heter Svenskt Resurscenter.
 
Mer information om vår satsning i Second Life hittar du på:
 
 
Projektledare: Stefan Johansson, 070 – 81 65 398,
E-psot och MSN: stefan.johansson@natverketsip.se, Second Life: Steven Looby