Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Häng_med@once

För oss ligger den stora utmaningen i att skapa förutsättningar för att få de som idag ännu valt att stå utanför e-samhället, som sannolikt är omotiverade och ointresserade av den, att bli digitalt delaktiga.

Projektbeskrivning

Vi vill:

  • Vi vill genom projektet nå ut till så många som möjligt för att på ett enkelt och vardagsnära sätt informera och ge kunskap om den digitala infrastrukturen.
    Genom att lyfta fram nyttoaspekterna skapa deras intresse.
    Lyfta fram goda argument för digital delaktighet.
    Forma ett samarbete med myndigheter, organisationer och företag.

Vi ska:


  • Rekrytera och utbilda ledare, informatörer och administratörer för att målmedvetet kunna arbeta för digital delaktighet i alla former.
    Kontakta och informera våra samarbetspartners såsom invandrar- och pensionärsföreningar och medlemsorganisationer som Aktiv Ungdom och Aktiva Seniorer.

Målgrupp
De målgrupper som kommer att prioriteras är i första hand redan befintliga samarbetspartners i form av föreningar och organisationer samt deltagare i vår befintliga verksamhet.

Deltagare som redan finns i vår verksamhet ska genom att utöka IT-stödet i studiecirkelverksamheten
Pensionärsföreningar och då i första hand Aktiva Seniorer
Invandrarföreningar
Ungdomsgrupper, framför allt inom Aktiv Ungdom
Allmänheten genom föreläsningar och andra öppna arrangemang

Planerade aktiviteter
Då projektet vänder sig till flera målgrupper kommer olika typer av aktiviteter att behövas för att knyta rätt personer till projektet.

Intern behovsinventering för att se var vi står idag och vilka utbildningsinsatser som behövs för att förbereda personalen inför utmaningen med digital delaktighet samt vilken infrastruktur som behövs lokalt.
Kontakt med myndigheter, organisationer och företag för att försöka etablera ett samarbete
Interna informationsmöten
Behovsinventering hos våra samarbetspartners och allmänheten
Externa informationsmöten
Enskilda möten med intresserade inom samarbetspartners och allmänhet
Anpassning av kursplaner
Metod/pedagogisk utbildning av ledare för att genomföra studiecirklar med inriktning mot den digitala infrastrukturen.
Utöka inslaget, med hur man naturligt ska arbeta med IT-stöd i verksamheten, i våra cirkelledarutbildningar. Baskurs Admin för medvetandegöra den administrativa personalen om det flexibla lärandet
Lärgemenskaper
Fortlöpande pedagogiskt stöd och teknisk support
Projektledning som ej ryms inom bidragsram

Bakgrund
Medborgarskolan har redan kontakt med målgrupperna genom sfi-verksamhet, Medspråkarcirklar och många andra cirklar inom allt från mat, kost och hälsa till konsthantverk. Genom detta tror vi oss kunna nå berörda grupper.

Mål
Att rekrytera 20 intresserade personer inom de olika målgrupperna och utbilda dessa så att de kan genomföra studiecirklar och föreläsningar inom ramen för den digitala klyftan. Vi räknar med att rekryteringen kommer att ske i två steg. Steg 1 under hösten 2007 och steg 2 under våren 2008

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: Medborgarskolan Region Mälardalen
Projektnamn: Häng_med@once
Projektledare: Torsten Eliasson, Telefon: 0346-14925, E-post: torsten.eliasson@medborgarskolan.se  

 

 
Personligt slutord från projektet   häng_med@once
 
 
Inledning
Projektet gick ut på att utbilda så många handledare som möjligt inom samarbetande föreningar för att dessa sedan skulle genomföra studiecirklar med föreningarnas medlemmar.
Eftersom vi har så många vuxna innevånare som står utanför den digitala gemenskapen och att dessa i många fall valt att stå utanför trodde vi att det skulle bli ganska svårt att rekrytera personer som var intresserade av att bli handledare.
 
Det visade sig att vi hade helt fel. Det var många som blev intresserade när vi informerade om projektet. Visst har det varit en hel del arbete med att rekrytera handledare men resultatet blev mycket bättre än vi först trott.
 
Genomförande
Utbildningen av handledarna bestod i en dags grundutbildning och ca fyra veckor senare en uppföljningsdag. Jag tror det var ca 35 personer som vi utbildade till handledare och alla var mycket engagerade och såg fram mot att få börja leda studiecirklar. En konferens skapades på Folkbildningsnätet där handledarna kunde få löpande support. Redan i början av november 2007 startade de första studiecirklarna och eftersom ingen av handledarna hade lett några cirklar tidigare, valde man att jobba i par för att känna sig säkrare.
 
Under våren 2008 var i stort sett alla handledare igång och intresset för projektet spred sig inom Medborgarskolan, varför vi nu etablerat liknande verksamhet på många platser i landet.
 
Det har varit mycket spännande och givande att få arbeta med alla dessa handledare. Att se hur de utvecklats och hur de tagit sig an uppgiften att föra sina egna kunskaper vidare.
 
Även om vårt projekt inte gjort speciellt stort avtryck i historien när det gäller att minska den digitala klyftan, måste jag ändå säga att det värmer att se alla föreningsmedlemmar som deltagit i studiecirklarna och som tycker att det är fantastiskt att ta del av den tidigare helt okända digitala verkligheten.
 
Torsten Eliasson
projektledare


Vårrapport

Projektet som går ut på att utbilda handledare inom samarbetande föreningar/organisationer har slagit väl ut.
Målet var att utbilda 20 handledare under hösten 2007 och våren 2008 och fram till idag har vi utbildat 38 handledare.
Handledarna genomför sedan cirklar inom den digitala klyftan med medlemmarna inom resp. förening/organisation.

15 cirklar genomfördes under hösten och totalt räknar vi med att ca 50 cirklar kommer att genomföras fram till den 1 juli 2008.

Då intresset varit så stort, har vi beslutat att gå vidare med projektet och kommer därför att ge handledarna ytterligare utbildning för att de ska kunna starta kurser där deltagarna får lära sig mer om att använda datorn i sin vardag.

Följande kommuner har varit involverade, Enköping, Strängnäs och Uppsala.

Spridning av projektet:
Som ett led i arbetet med den digitala klyftan har Medborgarskolans riksorganisation genomfört informationsmöten runt hela Sverige för att informera om projektet och för att hjälpa till att starta motsvarande verksamhet på fler orter.

En utbildning av handledare i Västerbotten och Norrbotten har genomförts. Då utbildades 8 handledare. Ytterligare 10 väntar på utbildning.

En handledarutbildning är bokad till Småland där 6 handledare ska utbildas.

Framtiden:
Medborgarskolan avser att fortsätta arbetet med den digitala klyftan även sedan projekttiden gått ut, då detta har visat sig vara en mycket uppskattad verksamhet av både handledare och deltagare.

 


Höstrapport

Under 2007 och 2008 kommer Medborgarskolan att bygga broar. Inga virtuella broar utan riktiga broar över den digitala klyftan.

Vår målsättning med det här projektet är att utbilda handledare inom våra samarbetande grupper/föreningar/organisationer så att dessa kan hjälpa medlemmarna i den egna organisationen att förstå nyttan och värdet i att bli delaktig i det digitala samhället.

 

Vi utbildar handledarna så att de kan hålla informationsmöten inom den egna organisationen och därefter genomföra datakurser som ger den kunskap man behöver för att bli en del av det digitala samhället.

 

Hur är det hos dig och i din förening/organisation? Behöver dina medlemmar hjälp att komma över bron? Vill du bli handledare i din organisation och hjälpa medlemmarna att komma över på den rätta sidan? Vi har inga begränsningar, hos oss är alla välkomna.

Vill du vara med?

Kontakta

flexibelt@medborgarskolan.se