Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flex med lokalt stöd

Virtuella lärgemenskaper i samspel med en lokal stödjande infrastruktur är gemensamt kännetecken för Brunnsviks utvecklingsprojekt för att minska digitala klyftor.

Projektbeskrivning

Projektet består av två delar;
dels en möjlighet för tidigare och nya deltagare i ABF-skolor att fördjupa och validera sina kunskaper genom ämneskurser på distans, dels distanskurser i bostadsområden utifrån lokala kunskapsbehov, för att understödja hyresgäströrelsens satsning för en hållbar och demokratisk förnyelse inom miljonprogrammet.

Målgrupp
Målgrupp är dels personer som varit (eller är) deltagare i ABF-skolor från 4-6 ABF-avdelningar, dels boende i 4-6 bostadsområden inom miljonprogrammet i mellansverige.
Detta innebär en inriktning för att nå korttidsutbildade, personer med invandrar-bakgrund, kollektivanställda löntagare i offentlig och privat sektor samt personer utan förankring inom ordinarie arbetsmarknad.

Planerade aktiviteter
Kontaktarbete och rekrytering i samverkan med berörda ABF-avdelningar och regioner inom Hyresgästföreningen.
Metodutveckling och planering med egna lärare, cirkelledare och ansvariga hos nämnda partners.
Genomförande av distanskurserna.
Det ska finnas en deltagarnas "lokala infrastruktur för lärande", i klartext det pedagogiska och sociala stöd som lokala handledare inom ABF respektive Hyresgästföreningen utgör.
Lärarbesök i lokala basgrupper och cirklar.
Dokumentation, presentationsmaterial och spridning.

Bakgrund
För oss står flexibelt lärande för deltagarnas möjlighet att påverka faktorer som lärprocessens tid, plats, metoder, innehåll och mål. Användning av datorkommunikation, virtuella studierum och kunskapssökande med hjälp av nätet underlättar anpassning till olika förutsättningar.
Men tekniken är bara en del. Det behövs en metodik som uppmuntrar kommunikation mellan deltagarna. Vår avsikt är att bedriva distanskurser med samarbetslärande och med användning av också deltagarnas lokala
verkligheter som "läromedel".
Till bakgrunden hör vidare kunskapsklyftor, ABFs erfarenhet av intresset hos deltagare i ABF-skolor för validering samt hyresgäströrelsens strävan att demokratisera förestående förnyelsearbete i av miljon-programmets bostadsområden.

Mål
Ämneskurserna på distans ska ge tidigare och nya deltagare i ABF-skolor möjlighet att fördjupa och validera kunskaper i svenska, engelska, matematik eller samhällskunskap. Vi vill minska digitala klyftor genom att stimulera till deltagande i och anpassa utformningen av ämnes- och temakurser på distans för dels kortutbildade deltagare från ABF-skolor, dels boende i några av miljonprogrammets bostadsområden. Ett andra mål är att finna och undersöka former för hur denna utbildning kan vara en del i lokal mobilisering för förändringsarbete i boende och arbetsliv.
För det tredje vill vi stärka skolans kompetens när det gäller pedagogik och metodik i distanskurser i kombination med lokala stödstrukturer.


Höstrapport

Projektet drivs av Brunnsviks folkhögskola tillsammans med fyra ABF-avdelningar och två regioner i Hyresgästföreningen. Det består av två delar:

1. En möjlighet för tidigare och nya deltagare i ABF-skolor att fördjupa och validera sina kunskaper genom ämneskurser på distans,

2. Distanskurser i bostadsområden utifrån lokala kunskapsbehov, för att understödja hyresgäströrelsens satsning för en hållbar och demokratisk förnyelse inom miljonprogrammets bostadsområden.

Genom projektet etableras ett nätverk av lokala handledare i ABF och Hyresgästföreningen som skapar lokala träffpunkter och stödstrukturer för deltagarna i distanskurser. Både deltagare och handledare kommer också med i en virtuell lärgemenskap där man utbyter erfarenheter, jobbar med problemlösning och ömsesidigt stöd mellan lokala grupper på olika platser i Sverige.

Ämnesområden som är aktuella för utbildningsinsatser är dels basämnen som svenska, samhällskunskap och engelska, dels t ex demokrati, hållbar utveckling och miljöfrågor, föreningskunskap, kultur och personlig utveckling.

Projektledare på Brunnsvik är Jörgen Hammarin, joh@brunnsvik.se, och Per Erik Kaj, pek@brunnsvik.se.