Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation

ABF Sydhalland presenterar sin projektbeskrivning och rapporterar löpande om sitt CFL-projekt kring digitala klyftan - DISK

Projektbeskrivning

Pilotprojekt. Starta upp IT-verksamhet i ett område med hög andel utlandsfödda/barn till utlandsfödda. Genom Internet ge kvinnor en känsla av självständighet och empowerment; att de själva klarar av att t ex ta reda på information utan att behöva lita till make/barn. Rekrytera IT-värdar som efter hand själva skall hålla i cirkelverksamhet i datorstudion.

Målgrupp
Utlandsfödda, arbetslösa kvinnor

Planerade aktiviteter
Rekrytera potentiella IT-värdar genom kontakter med kvinnogrupper, SFI/Komvux, flyktingmottagningen, invandrarföreningar.

Bakgrund
Andersberg är ett bostadsområde i Halmstad med ca 2000 lägenheter och 5000 invånare. Alla lägenheter är hyresrätter och ägs av 2 fastighetsbolag – HFAB samt Stena fastigheter. Andersberg byggdes under 60- och 70-talen som en del av ”miljonprogrammet” och är nu det område i Halmstad med störst andel utlandsfödda eller med utlandsfödda föräldrar. Utbildningsnivån är lägst i Halmstad, genomsnittsinkomsterna lägst och det talas ca 40 språk i skolan på området. Andelen arbetslösa, sjukskrivna och socialbidragstagare är hög.

Bredbandsnätet är väl utbyggt i området (internet, digital-tv, telefoni via bredband), och anslutningsgraden ligger på ca 50 %. Därmed borde det finnas möjligheter för invånarna att söka information eller fylla i blanketter, ta kontakt med myndigheter, betala räkningar osv via internet. Halmstad Konsument Service har nyligen öppnat en servicedisk på området och får dagligen frågor om hur man kontaktar myndigheter, var man kan hitta blanketter, hur man startar datorn osv. De har 6 datorer tillgängliga för hyresgästerna och några hyresgäster använder maskinerna regelbundet. Övervägande delen är män.

Det är troligt att dator- och internetanvändningen i området är störst bland ungdomar, följt av männen (som använder största delen av sin tid vid datorn till att läsa tidningar på hemlandets språk) och att kvinnorna aldrig eller mycket sällan använder datorerna över huvudtaget. Det finns även frågetecken kring hur och varför ungdomar använder Internet – mest för att surfa och spela nätverksspel?

Mål
Att efter genomfört projekt ha 2-4 IT-värdar, varav minst hälften kvinnor, som kan hålla i datorcirklar och förestå datorstudion i området.
Att genomföra ett antal cirklar i studion och få igång en fungerande datorverksamhet i området.

Uppgifter
Organisation med huvudansvar: ABF Sydhalland
Projektnamn: DISK - Digital integration genom Internet, Samarbete och Kommunikation
Projektledare: Anders Löfgren, Telefon: 073-376 04 60, E-post: mailto:anders.lofgren@abf.se

 


 

 

Höstrapport

 

Projekt DISK – Digital Integration genom Samarbete och Kommunikation

 

Projektet har 2 delar; att sätta upp en datorstudio på ett miljonprogramsområde i Halmstad med hög andel invandrare och driva kursverksamhet i denna samt att i första hand inrikta sig på att hålla datorutbildningar med invandrade kvinnor. Syftet med detta är att visa på hur de med hjälp av dator och internet kan underlätta sina liv och öka graden av självständighet. Kurserna ska främst ta upp ämnen som mail, bank via internet, kommuninformation, övrig samhällsinformation (Försäkringskassa, Skatteverk, etc) samt hur man söker information med hjälp av Google, Hitta, Eniro med flera sökmotorer.
Ett ledord i arbetet är empowerment.
Arbetet har börjat med att en lämplig lokal ställts i ordning och 8 st datorer, 1 skrivare, 1 router och en projektor är beställda. Så snart lokalen står färdig skall en inbjudan gå ut till samtliga boende och invandrarorganisationer på området – en inbjudan till öppet hus där projektledaren/föreståndaren kan presentera sig och lokalen och ta upp intresseanmälningar. En viktig poäng i rekryteringsarbetet är att samtliga kurser/cirklar som drivs av projektledaren är gratis för deltagarna.
Projektägare är ABF Sydhalland och projektledare är Anders Löfgren, anders.lofgren@abf.se.