Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Demokrati - Generationsmöten - Mentorskap

PROs folkhögskola som sett behovet av en förbättrad representativ demokrati, utvecklade en projektidé om hur äldre med politisk erfarenhet skulle kunna vara stöd, bollplank, mentor för en ung människa på väg in i politiskt arbete

Senhösten 2000 fanns hos Folkbildningsrådet möjlighet att söka utvecklingspengar. PROs folkhögskola som sett behovet av en förbättrad representativ demokrati, utvecklade en projektidé om hur äldre med politisk erfarenhet skulle kunna vara stöd, bollplank, mentor för en ung människa på väg in i politiskt arbete. Vi såg också projektet som en chans till erfarenhetsutbyte, nya insikter om varandras situation och större förståelse mellan generationerna. En projektansökan gjordes och Folkbildningsrådet beviljade i december 2000, 150.000 kr för år 2001. Stimulansbidrag gavs till den del av projektet som omfattade skolans utvecklingsarbete. Till den mer processinriktade delen, som skolan också sökte bidrag till, och som var planerat att genomföras på några platser i landet, erhölls inte bidrag. Bakgrund till projektet I förhållande till befolkningen representeras vi idag av för få unga (under 30 år) och för få äldre (över 65 år) i de beslutande församlingarna. Under den senaste mandatperiod har man talat om strömavhopp från politiska uppdrag, främst av unga och kvinnor. Den politiska återväxten äventyras och den politiska demokratin är hotad. Statsministern som besökte PROs kongress, hösten 2000, ställdes inför frågan om fler äldre med i beslutande organ. Han uppmärksammade PRO om att förhållandet är detsamma när det gäller de unga och gav utmaningen till PRO att stödja och skola in unga människor i politiskt arbete, oavsett partitillhörighet. 5000 nya till 2004 ,menade han vara en utmaning. Mer om den representativa demokratin utvecklas i bakgrundsskrivningen till den ”Handlingsplan för PROs arbete för stärkt demokrati genom generationsmöte och mentorskap” som finns i bilaga A. Tidplan Projektmedel beviljades för arbete under 2001. Stödkontakter mellan mentor och adept bör pågå minst ett år. Den processen ryms av förklariga skäl inte inom projektets tidsram. PRO som organisation har dock möjlighet att kontinuerligt starta mentorskapsarbete och låta det pågå den tid som behövs. Syftet Syftet med projektet är att finna en modell för hur äldre med egen erfarenhet av politiskt arbete ska kunna stödja unga, så att fler engagerar sig i samhällsarbetet, och att fler nyvalda blir kvar. Projektet ska utmynna i en Handlingsplan för PROs arbete för en stärkt demokrati. Mål Målen med projektet: - Ett stärkt engagemang och ansvar för samhällsarbete bland yngre - Stärkt demokrati genom att få med fler unga i det politiska arbetet - En god samhällsutveckling för alla genom generationssamverkan. Målgrupper - Medlemmar i PRO med egen erfarenhet av politiskt arbete, som vill och kan dela med sig av sina erfarenheter och fungera som bollplank och mentorer för unga. - PRO-föreningar, som också söker samverkan med andra Pensionärsorganisationer. - Unga människor, oavsett partifärg på väg in i politiskt arbete, eller nya i de politiska sammanhangen. - ”Moderpartier” för påverkan av de stukturer och den kultur som gör att unga och nya hoppar av politisk arbete. Samverkan Folkhögskolan samverkar med sin huvudman, PRO Pensionärernas Riksorganisation. Inledningsvis kom de lokala PRO-föreningarna i Norrtälje, Tumba, Järfälla och Västerås att ingå. Något senare tillkom PRO-föreningarna i Sandviken och Uppsala. Till projektet kom en arbetsgrupp att knytas, bestående av personer ur de samverkande PRO-föreningar, totalt omfattade arbetsgruppen 8 personer. Genom en artikel i tidningen Pensionären om projektet, fick skolan brev och telefonpåringningar direkt utifrån landet, Gusum och Siljansnäs PRO-föreningar kom via anteckningar från arbetsgruppens möten att följa projektet på avstånd. Av dessa kontakter och samtal kunde vi också utläsa att det fanns ett behov av stödarbete i PROs eget inre arbete, exempelvis då man vill förnya i styrelsen. PRO har en välutvecklad organisation med drygt 380.000 medlemmar, organiserade i ca 1.550 föreningar runt om i landet, fördelade i 26 distrikt. Samverkan söktes lokalt mellan PRO-föreningar och lokala politiska ungdomsorganisationer, deras moderpartier och andra lokala Pensionärsföreningar ex. SPF, SPRF.