Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Äldreprojektet

Stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd

Vår ABF-avdelning har sedan flera år tillbaka bedrivit en omfattande studiecirkel -verksamhet kring användandet av dator och informationsteknologi. Deltagarna i vår verksamhet har företrädesvis varit yrkesverksamma personer i åldrar mellan 30 – 50 år. I mycket liten utsträckning har äldre personer och pensionärer deltagit och fått möjlighet att tillgodogöra sig kunskap kring nyttjandet av den nya tekniken. Ofta har skälen till att inte delta varit, ”det är för dyrt” och ”det där är inget för äldre”. Andelen äldre ökar i våra kommuner. En del av den service som tidigare ansågs helt naturlig omprioriteras och förändras. I den processen finns det stora risker att äldre personer hamnar utanför och att det förstärks i glest befolkade områden. Metod Med som huvudman och i samarbete med PRO – föreningarna i Dorotea, Fredrika, Vilhelmina och Åsele samt ett antal byaföreningar har vi anordnat, en till äldre personer anpassad utbildning, kring användande av dator och informationsteknologi. Utbildningens uppläggning i olika block: - Grundutbildning - Internet - Banktjänster - Att handla via Internet - Samhällsinformation och debatt Syftet med utbildningsinsatsen har varit att ge äldre personer kunskap kring hur man kan använda dator och informationsteknologi i vardagen och att informationsteknologin till viss del kan undanröja geografiska hinder.