Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 14 - Hav och marina resurser

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 14, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Susanne Hedman presenterar mål 14

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart.

Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och, fiskeresurser men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Till delmålen

Frågeställningar

1) Övergödning av hav innebär stora problem. Vilka ämnen är det som orsakar övergödningen. Varifrån kommer dessa ämnen? Hur kan vi stoppa övergödningen?

2) Hur är det med andra kemiska gifter? 

3) Försurningen av hav är också ett växande problem för världshaven. Varför försuras haven? Vilken fråga bör åtgärdas för att minska försurningen? Finns det andra källor till försurning? Vilken påverkan har försurningen på korallreven och skaldjur, musslor och djurplankton?

4) Hur ser situationen ut för fiskpopulationen i haven? Vilka sätt finns för att uppnå ett hållbart fiske? Är fiskodling en lösning?

5) Hur ser det ut i Östersjön och på Västkusten idag, vilka arter är hotade?  Hur påpverkar fiskodling haven? Tänk  norsk fjordlax och tigerräkor.

6) Sverige och Fiji har huvudansvar för att koordinera arbetet med mål 14. Vilka erfarenheter och kompetenser kan våra båda länder bidraga med?

7) Marin nedskräpning, av vilken majoriteten kommer från land, har nått alarmerande proportioner, med ca 13 000 plastföremål per kvadratkilometer hav.

8) Vad kan göras åt nedskräpningen i haven?

 

Fördjupning

"År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven". 
Ellen MacArthur Foundation “The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics”, 2016.
www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics

Living Blue Planet Report 2015.
http://www.worldwildlife.org/publications/living-blue-planet-report-2015

Story of stuff - film om mikroplaster (på engelska, utan svensk textning):
"Most of us wear synthetic fabrics like polyester every day. Our dress shirts, yoga pants, fleeces, and even underwear are all increasingly made of synthetic materials — plastic, in fact. But these synthetic fabrics, from which 60% of all clothing on earth is made, have a big hidden problem: when they’re washed, they release tiny plastic bits — called microfibers — that flow down our drains, through water treatment plants, and out into our rivers, lakes and oceans by the billions."
http://storyofstuff.org/movies/story-of-microfibers/?akid=6003.99232.EsyLhb&rd=1&t=2

Baltic Sea Action Plan - HELCOM
http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan

Film: Vårt grisiga hav (Östersjön), av Folke Rydén och Ulrika Björkstén,  58 min, 2011
https://vimeo.com/29616038

Film: Havsmiljöinstitutet – Strömmar av plast (Västerhavet), 16 min, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA

Film: Garbage Island: An Ocean Full Of Plastic, VICE,  del 1-3, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=D41rO7mL6zM

Film: Midway – a short film by Chris Jordan, 4 min, 2012.
https://vimeo.com/25563376

Tio sätt att slåss mot plasten i haven, Naturskyddsföreningen, hemsida.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/10-satt-att-slass-mot-plasten-i-haven

Världens största städfarkost börjar rensa haven på plast nästa år, artikel, 2015
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/06/varldens-storsta-stadfarkost-borjar-rensa-haven-pa-plast-nasta-ar

Film: Om odlad lax i Norge. Fransk dokumentär av Nicolas Daniel, 54 min, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=eLbt9sJA0i8

Film: The devastating truth behind shrimp farming, SNF, 12 min, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=hPJpPEH3l7o

En rapport lämnad till FN I December 2015 om havens tillstånd.
http://www.un.org/depts/los.

Global Opportunity Network, loss of Ocean Biodiversity,  hemsida.
http://www.globalopportunitynetwork.org/report-2016/loss-of-ocean-biodiversity/