Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FN-rollspel på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har de arbetat med FN-rollspel om de globala målen för hållbar utveckling.

"På AFIG i Göteborg har vi på allmän kurs arbetat med hållbar utveckling som tema i många år. Temastudierna sker i tre grupper; Människan, Samhället och Världen", berättar Sunniva Sofina som är lärare på skolan. 

Grupp ”Samhället” bestod av 20 stycken deltagare. Nivå medel, både Åk 1 och 2. När Agenda 2030 antogs i FN 2015 var det naturligt för oss att ta in de nya globala målen för hållbar utveckling i undervisningen.

Under en termin valde vi att i gruppen ”Samhället” göra ett rollspel med fokus på två av hållbarhetsmålen; Matförsörjning (mål 2) och Energiförsörjning (mål 7). Vi hade redan tidigare övat på rollspelsmetoden med ett scenario från gruvbrytningen i svenska Kallak. Nu var det dags att genomföra ytterligare ett rollspel men med ett globalt perspektiv och med lite andra förutsättningar. 

 

Här följer instruktionerna till deltagarna:

”FN-rollspel för Hållbar Utveckling

Det är nu dags att genomföra ett rollspel med ett globalt perspektiv.

Examineringen sker muntligt i grupp under två tillfällen samt skriftligt och individuellt för de som vill lämna in reflektioner över rollspelet i efterhand.

Ni kommer att mötas som representanter för olika länder på två FN-möten, med olika fokus och med de Globala målen för hållbar utveckling som underlag.

Följande länder är representerade:

 • Sverige
 • Kina
 • Indien
 • Brasilien
 • Nigeria
 • Maldiverna
 • USA

 

Vid första FN-mötet vecka 1 kommer vi att fokusera på Matförsörjning och FNs globala mål 2 (Ingen hunger).

Vid andra FN-mötet vecka 2 fokuserar mötet på Energiförsörjning och mål 7 (Hållbar energi för alla).

Båda mötena kommer, utöver huvudmål 2 eller 7, att behandla mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 10 (Minskad ojämlikhet), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna), 14 (Hav och marina resurser) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

Ni kommer att få 5 lektioner (à 160 minuter) som förberedelsetid utöver resurs (en lektion) och onsdag och fredag eftermiddagar. Då ska ni träffas i era länder och med de källor ni får av oss, samt andra ni finner, studera:

a) Ert land utifrån de tre perspektiven inom hållbar utveckling:

Socialt - befolkningens storlek och sammansättning (folkgrupper) samt deras hälsa och olika levnadsförhållanden.

Ekonomi - landets och befolkningens ekonomiska status (bnp och bnp/capita) samt huvudsakliga tillgångar och behov i relation till den globala marknaden (export/importhandel).

Miljö - hur ser ditt lands naturgeografi ut och vilka är de främsta miljöhoten på den lokala nivån och hur påverkar de befolkningen och ekonomin, samt den globala miljön?

b) Vad är ert lands behov för sin matförsörjning idag;

undersök egen produktion inom landet, behov av import och export. Vilka hot finns för er som land och resten av världen? Hur relaterar ni behov och hot till FNs utvecklingsmål?

c) Vad är ert lands behov för sin energiproduktion idag;

undersök egen produktion inom landet, behov av import och export.

Vilka hot finns för er som land och resten av världen?

Hur relaterar ni behov och hot till FNs utvecklingsmål?

 • Lektion 1 studerar ni landet och sammanställer statistik i uppgift a).
 • Lektion 2 studerar ni energi och sammanställer fakta i uppgift c).
 • Lektion 3 studerar ni matförsörjning och sammanställer fakta i uppgift b).
 • Lektion 4 studerar ni ert land i relation till de globala målen (a,b,c)
 • Lektion 5 sammanställer ni all fakta (a,b,c) och förbereder era roller inför rollspelet.

Reflektioner runt FN rollspelet är en frivillig skriftlig individuell inlämning som skall lämnas in utifrån följande punkter:

a) Välj ett av mötena i FN rollspelet och förklara de positiva och negativa konsekvenserna av Matförsörjning eller Energiförsörjning utifrån ett ekonomiskt/ socialt/miljöperspektiv.

b) Redogör för de olika ländernas ståndpunkter.

c) Resonera om vad du tycker att den bästa lösningen är och förklara varför med tanke på konsekvenserna för ekonomi/socialt/miljö lokalt och globalt

Lycka till!