Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Seder och bruk

Vi lever alla i en kulturvärld som är präglad på många olika sätt...

Alla människor lever inom en kulturvärld. Denna kan vara olika utformad men den är fylld av dynamiska processer. De delar som blir mer eller mindre synliga i dessa processer är koder eller kommunikationsmönster, föreställningar och värden. Det är inte allt av kulturvärldens innehåll som kan kopplas samman med t ex religion och graden av koppling kan dessutom skilja sig åt. Inom vissa livsåskådningar är kan varenda handling ha religiösa innebörder medan seder och bruk i andra fall är nästan helt avskalat från religiösa aspekter.

Vill man fördjupa sig i livsåskådningsfrågor bör man inte glömma bort de kulturella aspekterna av olika seder och bruk. Inom området livsåskådningen benämner man de handlingar som har tydliga kopplingar till frågor om livet som riter. Hos riter kan man urskilja en insida, som beskriver handlingens mening, och en utsida, som är själva uttrycket. Oftast finns det ett tydligt samband mellan ritens utformning och dess mening, men det kan också vara så att t ex en och samma mening kan få olika uttryck. Det kristna dopet kan vara ett sådant exempel. Uttrycket varierar både ifråga om form och vid vilken ålder det vanligtvis utförs, men i samtliga fall är det ett dop till Kristus. Samma rituella uttryck kan även ha helt olika innebörder som t ex bön.

Att analysera riter (seder och bruk) utifrån ett kulturanalytiskt förhållningssätt är ett spännande sätt att bygga förståelse för hur människor idag förhåller sig till livsfrågorna. En sådan undersökning kan göra listor på tydliga ritualer, trosföreställningar, rollfördelning, regler, rutiner, skrönor och myter, kännetecken på rätt utförda riter samt hur alla dessa delar är organiserade i förhållande till varandra.