Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Religiösa handlingar

Ritualer och fromma handlingar används både för att samverka med det gudomliga och för att styra processer i en önskad riktning.

De fromma handlingarna brukar med ett ord benämnas som ”kult”. Dit hör t ex bön och tacksägelse, offer av olika slag som försoningsoffer, syndoffer eller tackoffer samt rituella måltider. Delvis knutet till dessa fromma handlingar är mystik. Mystiken finns i alla religiösa riktningar och är en inre upplevelse hos människan. Den är inte nödvändigtvis kopplad till en intellektuellt bearbetad lära utan kan leva sitt eget liv genom den starka betoningen på den religiösa upplevelsen.

En annan typ av religiösa handlingar kallas magi. Även om det finns en hel del likheter med kulten så skiljer den sig på så vis att magin strävar efter att kunna kontrollera de andliga krafterna med en viss teknik. Medan kulten uttrycker ett underordnande till överordnade gör magin anspråk på att kunna styra tillvaron.