Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet inom och mellan länder

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 2, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Susanne Hedman presenterar mål 10

Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat.

Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Det gäller på alla nivåer, från skillnader i möjligheter som individer har till skilda förutsättningar till utveckling mellan länder. Ojämlikhet tenderar att permanenta fattigdom eftersom fördjupad fattigdom i olika dimensioner försvårar för människor och samhället att ta del av utveckling. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt.

Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser.

Tydliga regelverk för innehav, avyttring och arv av mark och dess avkastning, som omfattar kvinnor såväl som män och olika grupper i samhället, är grunden för ett hållbart nyttjande av naturresurser och därmed också för en tryggad livsmedelsförsörjning. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor.

Till delmålen

Frågeställningar

Fråga 1
Tillgången till internet har gått fort. Men mer än 4 miljarder människor i världen har ännu inte tillgång till Internet.  90 procent av dessa lever i utvecklingsländerna.

  • Vad skulle du själv sakna mest om du inte hade tillgång till Internet?
  • På vilket sätt tror du att det kan påverka människors möjlighet att delta i och påverka utvecklingen i samhället?

 

Fråga 2
Den engelska  biståndsorganisationen Oxfam presenterade 2017 nya fakta om förmögenhetsfördelningen i världen.  Där framgår att:

-        8 personer äger lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans .

-        1 (en) procent av jordens befolkning äger mer än de resterande 99% .

Vilka kan konsekvenserna bli om skillnaderna när det gäller inkomster och förmögenhet  i ett land ökar?

Dela med er av egna erfarenheter från samhällen där skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i Sverige. Hur märks det i samhället?

 

Fråga 3
På vilket sätt gäller Mål 10 även Sverige?

Hur märker vi i Sverige att ojämlikheten har ökat i vårt land?

 

Fråga 4
Målet spänner över ett stort område. Vilka av delmålen tycker du är viktigast?

 

Fördjupning

"8 män äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning", Oxfam Briefing Papers, 16 January 2017  http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-99-its-time-to-build-a-human-economy-that-benefits-everyone-620170

Världens rikaste. Vilka är dom? Vad gör dom med sina pengar? En del svar står att finna på denna hemsida.
http://www.wealthx.com/reports/

En procent äger mer än resten av världen tillsammans. Artikel DN 18 januari 2016.
www.dn.se/ekonomi/en-procent-ager-mer-an-resten-av-varlden-tillsammans/

62 personer äger lika mycket som halva världens befolkning, pressrelease från Oxfam, 18 jauari 2016.

www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2016/01/62-people-own-same-as-half-world-says-oxfam-inequality-report-davos-world-economic-forum

Hur ekonomisk ojämlikhet skadar samhällen. Richard Wilkinson TED Global 2011. 16.54 minuter.
www.ted.com/talks/richard_wilkinson?language=sv

Inkomstklyftor i Sverige - Klyftorna är större än vad du tror. Aftonbladet 2013, You tube 5,15 minuter

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Rapport, Göteborgs stad, 2014.
http://socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2015/01/Skillnader-i-livsvillkor-och-h%C3%A4lsa-2014-Huvudrapport1.pdf

- Vad kan göras åt de ökande klyftorna i våra städer? KAIROS-projektet i Göteborg presenterar 8 "synvändor" som handlar om de sätt på vilka vi måste tänka och göra annorlunda för en rättvis och socialt hållbar utveckling.
Filmerna är 8 - 15 minuter långa.
Mistra Urban Futures, 2016.

Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i. En skrift om Jämlikhetsanden. Karneval förlag och LO-distriktet i Stockholms län, 2011.
http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/02/jamlikhetsanden_broschyr1.pdf

Hur rik är du i jämförelse med resten av världens befolkning?
www.globalrichlist.com

World Economic Forum publicerar årligen en "Global Risk Report" där 750 experter har identifierat de 30 risker som kommer att utgöra de största hoten mot planeten och mänskligheten under det kommande året. I 2017 års rapport lyfts, sidan av klimathotet, ökade inkomstklyftor och segregation ut som avgörande för den globala utvecklingen under de kommande tio åren.
www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017