Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 6, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Hans Andersson, Hällefors folkhögskola, presenterar mål 6

Säkerställ tillgång till vatten och sanitetsförvaltning för alla.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.

En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar.

Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna i skolan, särskilt i pubertetsåren. Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för att utföra sina behov eller hämta vatten.

Till delmålen

Frågor

1) På vad sätt påverkar tillgången på rent vatten andra hållbarhetsmål?

2) Hur mycket vatten används i genomsnitt i olika länder?

3) Vad menas med virtuellt vatten?

4) Varför är sanitet en viktig fråga?

5) Vilka vattenföroreningar utgör de allvarligaste problemen – i Sverige och andra länder?

6) Hur kan vi uppnå en mer rättvis fördelning av konsumtion och tillgång på vatten?

7) Är tillgången på vatten bara ett problem för fattiga länder?

Fördjupning

 

Klimatmagasinet Effekt, Nr 2/2017. Tema vatten - Källan till allt liv.

UNICEF om vatten och sanitet

Stockholms vatten, skolsajt

Sida om vatten och sanitet