Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 4 - God utbildning för alla

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 4, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmateria

Anders Ohlsson, Albins folkhögskola presenterar mål 4

 

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor.

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande.

Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande.

2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Till delmålen

Frågeställningar:

1) Målet mäts i antalet inskrivna på skolor. Alla barn slutför inte skolgången? Vilka orsaker kan i så fall finnas? Vilka grupper av barn löper störst risk att bli s.k. ”drop-outs”? Varför dessa grupper?

2) Vilka andra faktorer kan påverka kvalitén för de som genomgår utbildningen i områden med små ekonomiska resurser? Är det bara i utvecklingsområden som det finns problem med skolor? Ge exempel.

3) Vilka av delmålen tycker du är viktigast?

4) Vilken roll skulle folkbildning och folkhögskolor spela för att förverkliga målen?

5) Även i rika länder och områden som i Sverige kan det finnas många som inte kan utbilda sig till sin fulla rätt. Vad kan det bero på? Vad säger Barnkonventionen om rätt till utbildning? Vad säger svensk lag? Vilka möjligheter finns till en andra chans som vuxen?

6) Vilka möjligheter och begränsningar finns det med det digitalta lärandet?

Fördjupning:

Hans Rosling TED Talk: The magic washing machine

What was the greatest invention of the industrial revolution? Hans Rosling makes the case for the washing machine.

Regeringens webbplats om Mänskliga Rättigheter: Rätten till utbildning:UN Global Education First Initiative:
http://www.globaleducationfirst.org

UNESCO:
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century

ICAE  - International Council for Adult Education
http://www.icae2.org/index.php/en/

Liveseminarium:
Katarina Popovic: Om vuxnas lärande

Artiklar och rapporter:

Sverige kan göra skillnad när det gäller vuxnas rätt till utbildning i världen! Katarina Popovic om vuxenutbildning och utvecklingssamarbete

Naturskyddsföreningen rapporterar om brister i kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling i skolorna. Effekten av Agenda 2030 är marginell i skolans värld och det finns efterfrågan på stöd och statliga insatser för att främja lärandet för hållbar utveckling.
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/ny-rapport-hallbar-utveckling-i-skolan