Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 13, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tilläxt.

Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Till delmålen

Frågor:

1) Vilka andra hållbarhetsfrågor har störst betydelse för klimatet?

2) Vilka är de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringen?

3) Vilka åtgärder krävs för att stoppa en fortsatt global uppvärmning?

4) Vad kan vi som privatpersoner göra för att minska klimathotet?

5) Vilka länder har störst ansvar för att stoppa uppvärmningen?

6) Varför är klimathotet ett hot mot hållbar utveckling?

7) Ska fattiga länder få släppa ut lika mycket som föroreningar som de rika länderna gjort för att kunna bygga sitt välstånd?

8) Ska rika länder kunna köpa utsläppsrätter från fattiga länder?

Fördjupning:

Film från UR som ger oss en uppdatering om dagsläget inom klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Från maj 2018. Var står vi idag?

Artikel från World Economic Forum (WEF) 2018 om globala risker:
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-biggest-risks-in-2018-will-be-environmental-and-technological

Vad krävs för att uppnå Parisavtalets mål att hålla den globala medeltemperaturen under + 2 grader? Frågan besvaras i artikeln "A roadmap for rapid decarbonization" i tidskriften "Science" av Johan Rockströms m.fl. mars 2017.
En sammanfattning av artikeln, samt länkar till densamma, finns att läsa på nyhetssajten vox.com.
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/3/23/15028480/roadmap-paris-climate-goals

Klimatresan - en lärarhandledning från UR
"I Klimatresan får tittaren följa med fyra familjer på deras väg mot att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp. Programmen i serien är förkortade versioner av realityserien Zero Impact, SVT 2016. Innehåller diskussionsfrågor, övningar och fördjupningsuppgifter." Handledning Klimatresan

"Vi behöver en annan berättelse om klimatet" (27 min) - Klotet
http://t.sr.se/1WtNpmF

Sveriges regering om klimattoppmötet i Paris 2015

Miljökonferensen 1972, en föregångare

Världsnaturfonden om klimatförändringarna

Konsekvenserna för Sverige av klimatförändringarna - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

"I morgon", Dokumentärfilm (1 tim 58 min) En dokumentär som uppmanar oss att ta tag i våra miljöproblem istället för att se dem som ett avlägset hot. Till skillnad från många andra dokumentärer  i ämnet fokuserar filmen på de positiva aspekterna, vad vi kan göra och vad som redan görs för att gå mot ett mer hållbart leverne. Av Barnosky, de Schhutter m.fl,  Frankrike, 2016. www.njutafilms.com/imorgon/

Regeringens förslag till ny klimatlag i Sverige.  
 www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/regeringen-foreslar-historisk-klimatreform-for-sverige/

Ny webbtjänst som mäter din miljöpåverkan när du shoppar. Här kan du uppskatta din klimatpåverkan från konsumtion och få förslag om hur du kan minska den. www.svalna.se

BEFORE THE FLOOD Trailer (2016) Leonardo DiCaprio Climate Change Documentary. www.youtube.com/watch?v=aoVa5M33Ljo

Video:
Al Gore: The case for optimism on climate change

Filmed February 2016 at TED2016