Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 11, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

 

Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.

Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden.

Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik.

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt (nationell, regional, kommunal och lokal nivå), inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.

Till delmålen

Frågeställningar:

  1. Kan städer bli hållbara? Vad krävs för att upprätthålla stadens ”metabolism” (ämnesomsättning), dvs hur flödar energi, transporter, varor, vatten, sopor, människor? Rita en bild över en stad och hur energi och resurser rör sig inom staden och mellan landsbygden och staden och övriga världen och staden.
  2. Vad innebär att staden är segregerad? Varför blir en stad segregerad? Vilka konsekvenser innebär det för människor? Vad kan samhället göra för att bryta segregationen?
  3. Vad är Transition Town Movement? (Svenska Omställningsrörelsen)  vilken betydelse har stadsodling för stadens invänare? Hur mycket plats tar biaarna i en modern stad? Vad innebär det om kollektivtrafiken blir gratis? Hur får man fler vuxna och unga att röra sig ute i staden? Vad gör en stad attraktiv att bo i? Hur blir en stad säker att leva i?
  4. Vad händer med kuststäderna när havsnivåerna stiger? Kolla in på en interaktiv karta på nätet hur kuststäder och länder påverkas. Jämför t.ex. +1 meter, + 3 m, + 5 m, +21 m.
  5. + 1-2  m  varnar IPCC AR5 för. En del kända klimatforskare som James Hansen menar + 3 m kan van vara möjligt om 50 år, Vid en kraftig storm på västkusten stiger havsnivån +2 meter och om du lägger till + 3 m i extra havsnivåhöjning kan + 5 meter  bli verkligt och senast jorden hade 400 ppm CO2 i atmosfären var havsnivån +21 meter?
  6. Kommer urbaniseringen att fortsätta? Hur kommer framtidens städer att se ut?

 

Fördjupning:

Miljöarbete i Helsingborg
http://www.helsingborg.se/startsida/bo-bygga-och-miljo/helsingborgs-miljoarbete/

Tapio Salonen – Det dolda Malmö. Föreläsning om segregation och människor "under radarn".
http://video.malmo.se/?bctid=1679400016001

Odla i stan
http://www.odlaistan.nu

Rob Hopkins TEDx Exeter: My Town In Transition
https://www.youtube.com/watch?v=r3L9n20myqk

Film: The End of Suburbia. Documentary of Peak Oil
https://www.youtube.com/watch?v=Q3uvzcY2Xug

The Sustainable Cities Network EU
http://www.sustainablecities.eu

Hållbar stad
http://hallbarstad.se

Sea level rise map
http://geology.com/sea-level-rise/

Vad säger kända forskare om havsnivåerna?  Sök filmer på Youtube om vad James Hansen  på NASA Goddard Institut och Columbia University säger. Vad säger Eric Rignot på NASA JET Propulsion Laboratory om smältningen av Antarktis is? Vad säger Jason Box om issmältningen på Grönland?