Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Idrottens himmel och helvete

Här är utkast på upplägg för att processa UR:s uppmärksammade programserie idrottens himmel och helvete. Syftet är utifrån två av lektionerna att metoderna ska bidra till att skapa reflektion och dialog kring olika frågor som berör barn och idrott. För lektion 2 är syftet med filmerna att skapa en utgångspunkt för lärande inom anatomi och fysiologi.

Här är förslag på inriktningar vid bearbetning av filmklippen. Processandet i klassrummet beskrivs bara i generella drag. Inför varje lektion skall deltagarna på egen hand ha tittat på två av avsnitten ur programserien. Länkarna till programmen ligger här till vänster.

Inför lektion 1

Titta på de två filmerna Barnidrott en klassfråga och Bänkad, petad och körd.

Skriv ner två reflektioner per film, ta med reflektionerna till klassrummet.

Lektion 1inte önskad

2 & 2 i 45 minuter - Gå en pedagogisk promenad och lyft upp era reflektioner.
15 minuter - Lyft fram några viktiga delar som ni vill beskriva för andra.

30 minuter - Dela på paret och låt dem träffa två/tre andra personer.
Diskutera tillsammans vad essensen är i det som programmen förmedlar.

Läraren har en föreläsning kring begrepp som klass, sociala skillnader och status. Utgå gärna från Alain De Bottons bok Statusstress och Pierre Bourdieu för att rama in fenomen som socialklass, beteende och social strävan.

Inför lektion 2

Titta på Kroppen som redskap och Skador och skandaler.

Lektion 2

Utgångspunkt i sociala och psykologiska processer.fotskador

Fundera på hur idrotten kan förhålla sig till barnens önskan att träna, tävla och bli bättre. Diskutera vad som kan ligga bakom den önskan om framgång som beskrivs. Vilka olika påverkansfaktorer kan ni se och hur ser processen ut från värdeförmedlare(den som påverkar) till mottagare (den som blir påverkad).

Utgångspunkt i anatomi och fysiologi.

Titta på filmen om Barns mognad och idrottsliga utveckling.

Inled en lärprocess utifrån anatomi och fysiologi. Det kan vara att utgå från exempelvis

 • Hur ofta, hur länge och hur intensivt kan man träna när man är barn, tonåring och vuxen?
 • Vilka fysiska kvalitéer är träningsbara under vilka åldrar? Använd gärna svenska innebandyförbundets material. Finns att läsa HÄR.
 • Vilka skador beskrivs? Beskriv hur de skadorna utvecklas? Beskriv hur återgången till normal funktion kan se ut.
 • Diskutera sekundär problematik. Finns det fler delar där ni kan tänka er att det utvecklas problem än de mer konkreta problem som beskrivs, exempelvis psykiska och sociala problem.

Inför lektion 3

Titta på Hets och värderingar och Toppa för att krossa

ledarskapUtgångspunkt i frågor kring  ledarskap och hur vi påverkas av omgivningen.

Om ledarrollen - sett utifrån

 • Vilka budskap tycker ni att filmerna lyfter fram?
 • Vilka samhälleliga värderingar tänker ni att kan ligga bakom det som beskrivs?
 • Vilka kvalitéer och kompetenser anser ni att en ledare behöver ha för att kunna vara med som ledare inom barn och ungdomsidrotten?
 • Den absoluta huvuddelen av den tid ledare inom barn och ungdomsidrotten lägger ner är frivillig och obetald - hur påverkar det faktumet det ni beskriver ovan?

Första-persons-perspektivet: Jag som ledare.

 • Diskutera hur ni skulle vilja göra om ni var ledare.
 • Vilka faktorer är med och påverkar hur ni skulle agera som ledare?
 • Vad tror ni att mest skulle påverka vilken ledarstil ni skulle ta?
 • Tror ni att det är någon skillnad i hur ni skulle vilja göra och hur ni tror att ni skulle göra?