Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lärcentrum i handikappfrågor

En lärstuga med anpassad utrustning har skapats. I stugan har också skapats en informations- och vägledningscentral när det gäller bra pedagogiska datorbaserade program.

Verksamheten i lärstugan har letts av specialpedagog. Stugan har också fungerat som studierum för många funktionshindrade.Lokalen har utrustats med 5 datorer, som har anpassats med textförstoringsprogrammet ZoomText, talsyntes och större bildskärmar. En dator är anpassad och utrustad med punktskriftsdisplay. I lokalen har också installerats en bildtelefon. Introducerat flexibelt lärande inom områdena läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), synskador samt teckenspråk.