Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Länklista - tillgänglighet

Myndigheter, organisationer och företag som arbetar med tillgänglighet.

Länklista - tillgänglighet

Myndigheter

Myndigheten för tillgängliga medier

http://www.mtm.se/

Om Myndigheten för tillgängliga medier
MTM, är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Uppdraget är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem.

Verksamheten består bland annat av produktion av talböcker och punktskriftsböcker. 


 

Boverket

http://www.boverket.se/tillganglighet/

Om Boverket

” Ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.
Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderspolitiken.
I Boverkets arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågor en viktig roll.


 

E-delegationen
E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. Vi är en kommitté under Näringsdepartementet.

http://www.webbriktlinjer.se/

”Riktilinjer för dig som jobbar med webbutveckling


 

Diskrimineringsombudsmannen

http://www.do.se

”Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.”


 

Stockholms Läns landstings informationssida om tillgänglighet.

http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/stod_vardagen/tillganglighet/

De utgår från FN;s standardregler där grundtanken är  att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga och jämlika. FN:s medlemsländer har till uppgift att göra den fysiska miljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. De ska också se till att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till information och kan kommunicera.


 

Organisationer

Handikapporganisationernas intresseorganisation

www.hso.org

”Vi, Handikappförbunden, är ett stort antal funktionshin­dersförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.”

”Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor

beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer.”

”I dialogen med samhällsaktörer är vi en samlad röst för 39 medlemsförbund.”


 

Handisam

http://www.handisam.se/

Om Handisam

”Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Vår verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.”


 

En stärkt röst

www.enstarktrost.se

”En stärkt röst” arbetar med att öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande och delaktighet i samhället. Åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning ingår i projektet: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.


 

Dyslexi

http://dyslexi.org/

”En riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter.”

 

http://www.fungerandemedier.se

Initiativtagare till www.fungerandemedier.se är Dyslexiförbundet FMLS. Förbundet består huvudsakligen av personer som själva har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras anhöriga. Utifrån det perspektivet driver vi intressepolitik och olika projekt för att åstadkomma begriplig information och tillgängliga medier


 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t ex ADHD, Asberger)

http://www.attention-riks.se/

” Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.”


 

Sveriges Dövas Riksförbund

http://www.sdr.org/

” SDR är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.”

 

Synskadades riksförbund

http://www.srf.nu/

”Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade. Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Vi bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.”


 

Processtöd Tillgänglighet

http://www.tillgangligtprojekt.se/Processtod/

Om Processtöd Tillgänglighet

”Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till ESF-finasierade projekt över hela landet. Vi hjälper dig att komma i gång med tillgänglighetsarbetet i ditt projekt. Det handlar om att förstå vad tillgänglighet innebär och ta reda på hur just ditt projekt blir tillgängligt – ett krav som ESF ställer för att bevilja medel.”


 

Stil – personlig assistans och politisk påverkan

http://www.stil.se/

Om Stil

”STIL bildades redan 1984. Vi ville visa samhället att den assistansberättigade själv kan vara arbetsgivare åt sina personliga assistenter. På så sätt får man högre kvalitet på assistansen till en lägre kostnad än hemtjänsten.”

 

Företag

ETU

www.etu.se

”Vi arbetar med att hjälpa organisationer öka tillgängligheten i sitt webbaserade material. En tillgänglig webbplats ger många fördelar, däribland möjligheten för funktionshindrade användare att ta till sig informationen.”


 

IRIS

www.iris.se

“Produkter och tjänster för syn- och funktionsnedsättning.”

(IRIS löd tidigare under Synskadades riksförbund.)


 

Add Access

http://addaccess.se/
”Vi har lång erfarenhet kring utformnings och egenskapskraven kring tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Hos oss får du stöd och hjälp i ditt arbete med tillgänglighet och kvarboende. Vår verksamhet är lokaliserad i Uppsala men vi är verksamma i hela Sverige.
Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, statliga myndigheter, projektföretag, fastighetsägare, och andra aktörer.”