Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

En dag på stranden

Syftet med vår studie var att studera teknikanvändande bland olika grupper av folkhögskoleelever.

Vi valde att göra en jämförande studie mellan elever på allmän linje och elever på skolans SOL-linje med avseende på teknikanvändande. Vi var intresserade på vilka sätt datorer och annan teknik hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter.
Forskningen om dyslexi inriktar sig mycket på läs- och skrivprocessen men också på den kognitiva sidan av att ha läs- och skrivproblem. Ett språkligt handikapp ger en sämre självbild som man försöker kompensera på olika sätt. Vi jobbade därför med hypotesen att dyslektiker i högre grad än andra tenderar att använda datorer, dels för att övervinna de rent tekniska problemen med att läsa och skriva, men också av kompensatoriska orsaker.
Urvalet av elever till studien skedde slumpvis – tre från Allmän linje och lika många från skolans SOL-linje. Uppgiften de fick var att inför grupp göra en redovisning med temat ”En dag på stranden”. De fick fritt välja metod utan några egentliga restriktioner.
Resultatet visade att samtliga dyslektiker valde att redovisa med ett datorprogram som stöd. Två gjorde en presentation i Powerpoint och en valde ett mer konventionellt ordbehandlingsprogram. Av individerna från Allmän linje valde en att enbart måla på duk och att tala om sin bild, en valde att måla och skriva poesi som hon läste upp för gruppen, den tredje sjöng en sång han skrivit och ackompanjerade på gitarr. Ingen av eleverna från allmän linje använde datorer. Det verbala inslaget var alltså väsentligt mer framträdande hos eleverna från allmän linje.
Vi har alltså kunnat konstatera i den här studien att dyslektiker är betydligt mer benägna att använda datorn som hjälpmedel i en situation där de är tvingade att kommunicera med en grupp. Huruvida datoranvändandet hjälper dem att förbättra sina språkfärdigheter går inte att besvara med hjälp av vårt material, men troligtvis kan man med datorns hjälp öva upp både läs- och skrivprocessen samtidigt som den är ett hjälpmedel för att övervinna en svag självkänsla.