Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildning och studiecirklar på distans

Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare

Detta projekt har möjliggjort utvecklandet av flexibla lärandeformer som komplement till SV/IKC:s traditionella studiecirkelverksamhet.

Projektet har i första hand vänt sig till invandrare som är en av folkbildningens prioriterade grupper. Målsättningen har även varit att öka användandet av IKT i verksamheten på SV/IKC. Inledningsvis har en organisation för flexibelt lärande med IKT-stöd byggts upp inom området språk- och tolkutbildning.

Genom projektet har också personal och cirkelledare inom SV/IKC fått ökad förståelse med fördjupad kunskap om betydelsen av flexibelt lärande, folkbildningsmetodik och IKT-stött lärande. Det har också konstaterats att för att arbeta med flexibelt lärande behövs flexibla arbetsrutiner och att detta inte alltid är möjligt. Man behöver alltid söka en kompromiss mellan teori och praktik.