Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Interaktiva grupper - metodhandledning

Skapa bättre sammanhållning i gruppen och förbättra lärandet

I dagens samhälle finns det en större mångfald och det speglas också i våra klassrum, de har blivit mer mångskiftande och heterogena. I det sammanhanget är en av de främsta utmaningarna att få alla deltagare i klassrummet att nå framgång trots olika kulturer och inlärningsnivåer. Det här är inte något som lärare kan lösa själva. I ett dialoginriktat perspektiv på lärande, måste allas röster (lärare, deltagare och frivilliga) tas med för att vi ska kunna lägga upp våra kurser så att de möter alla deltagares behov.

Interaktiva grupper är ett inkluderande sätt att organisera klassrummet som har visat på bra resultat när det gäller att förbättra kunskap och sammanhållning i klassrummet.

Dessutom utvecklar deltagarna även värden, tankar och känslor som solidaritet och vänskap. I den här guiden hittar du riktlinjer för hur du kan använda denna "Successful Educational Action" (lyckad undervisningsmetod) - för att förbättra lärande, kommunikation mellan jämlikar och solidaritet samt att överföra till andra sammanhang - till inlärningen av digitala färdigheter, som bygger på den europeiska ramen för kompetenser (se Europeiska nivåer – Skala för självbedömning).

Läs mer om interaktiva grupper och hämta metodhandledningen här

Se videor och läs även om metoden på projektets hemsida

digiUP var ett projekt som Folkbildningsnätet och FSO deltog i under åren 2016-2018. Tre andra länder utöver Sverige deltog: Rumänien, Tyskland och Spanien.