Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kooperativt lärande - möte på mitten

"Möte på mitten" är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir till slut en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt.

Kooperativt lärande - möte på mitten

Kooperativt Lärande är en modell som kan användas då en grupp ska summera eller tolka något, lösa problem eller brainstorma fram något helt nytt.

Arbetet inleds med att var och en i gruppen tänker med penna i hand. Denna struktur bidrar till att alla i gruppen bidrar med lösningar och idéer innan den gemensamma diskussionen börjar. Slutligen ska gruppen uppnå enighet om vad som ska stå i mitten på pappersarket. Varje grupp redovisar för övriga vad de har ”på mitten”. På relativt kort tid går det att vaska fram ett kraftfullt material att arbeta vidare med.

Lärandesynen i CL är socialkonstruktivistisk, det vill säga att den baserar sig bl.a. på pedagogen och psykologen Lev Vygotskijs idéer och omfattande forskning.