Inclusion of refugees through non-formal education 2017

En rapport som analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden.

Inclusion of refugees through non-formal education 2017

Frågeställningen som rapporten söker svar på handlar om vad det är som behövs för att nyanlända skall bli en del av samhället och arbetslivet. Huvudfokus ligger på arbetslivsfrågor, men även språk och integration i civilsamhället diskuteras. Rapporten lägger fram tio rekommendationer för en fungerande inclusion och skall fungera som underlag för fortsatta diskussioner. Rapporten som är på engelska går att ladda ner här.