Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Utveckling mot en flexibel utbildning

Folkuniversitetet Trelleborgs CFL-projekt syftar till att utveckla samarbetet mellan olika utbildningsanordnare, som Komvux i Trelleborg och Vellinge, med åtgärder som underlättar för den enskilde individen att infria sina studieplaner. Detta sker genom flexibla lösningar för individanpassade studiegångar med IKT-stöd och möjlighet till validering av tidigare förvärvad kompetens.

Projektet har nått nya grupper av deltagare som i annat fall inte kunnat studera det ämne de önskat. Deltagarna, som själva sökt sig till Folkuniversitetet då de varit med eller utan arbete, sjukskrivna eller föräldralediga har direkt erbjudits att vara med i projektet. Nätverket av studie- och yrkesvägledare har erbjudit studier på Folkuniversitetet för deltagare som sökt utbildningsvägar och då det i en eventuell kombination av kurser på Komvux har förekommit schematiska krockar i deltagarnas val av ämnen.

Projektets mål och syfte har uppnåtts då deltagarna erbjudits det inom projektet föreskrivna och deltagarna har i utvärderingarna visat sig vara tillfredsställda. Syftet att kunna studera med IKT-stöd har för ”gruppen” som helhet fungerat mycket bra även om gruppmedlemmarna sinsemellan till en början sparsamt tagit kontakt med varandra.

Projektet kommer att fortleva åtminstone under läsåret 2004 – 2005 då kommunerna Trelleborg och Vellinge har upphandlat en Administrativ utbildning, flexibel med flera inriktningar.

Utbildningen har flexibel start och baseras på förkunskaper som valideras och deltagarens behov och önskemål. Deltagaren kan sätta samman sin utbildning utifrån ett ”smörgåsbord” och välja form för sitt lärande. Det är också möjligt för deltagaren att kombinera sina studier med studier på Komvux i hemkommunen och att välja ett eller flera ämnen. Projektet har medverkat till en högre grad av samverkan mellan olika utbildningsanordnare. Deltagare inom Komvux som fått schemakrockar har kunnat läsa valt ämne genom projektet. De deltagare som snabbt behövt ett eller flera ämnen inför högskolestudier har kunnat erhålla dessa för att kunna söka till högskolan utan dröjsmål. Deltagare med arbete, föräldralediga och sjukskrivna har studerat olika ämnen hemma på tid som passat dem.

Projektet har under projekttiden provat på att använda distansutbildningen som utbildningsform och därmed blivit än mer flexibelt och verkligen kunnat erbjuda deltagarna vad de önskat. Dessutom har projektdeltagarna lärt sig att arbeta i projekt med en engagerad projektledare på grund av den i projektet ingående utbildningen.