Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexlär 2013 - Metodprojekt

Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2013.


DIGIFUNK - Skapa en tillgänglig lärmiljö på nätet

Digibok 153Digifunk är en lärresurs för dig som vill göra din kurs/cirkel mer tillgänlighetsanpassad på nätet. Lärresursen fokuserar på kognitiva svårigheter, dvs svårigheter som handlar om hur vi tar in och bearbetar information. 

Producerat av:  
Studiefrämjandet Uppsala
Karin Johansson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Filmlär

Filmlär 153Flexiblare metoder - bra för alla men en förutsättning för vissa. Målet med projektet var att stärka lärarnas självförtroende och kunskap att använda sig av videoinspelningar för lektioner och lektionsuppgifter.

Producerat av:  
Tornedalens folkhögskola
Johan Taavo 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Folkbildningsnätet med tal och punkt

Folkbildning med tal och punkt 153Projekt som riktade sig till personer med synskada eller annan funktionsnedsättning som begränsar förmågan att läsa på skärmar. Målet var att hitta former och metoder även för dem så att de skulle kunna ta del av information och själv kommunicera inom ramen för folkbildningsnätet.

Producerat av:  
Kvinnofolkhögskolan
Madeleine Linder 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Funk-IT

Funk IT 153Tanken med projektet var att anpassa studiecirkelverksamheten mer och mer för att vara tillgänglig till målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Producerat av:  
Medborgarskolan Region Väst
Ami Norberg 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Hållbar digitalisering

Hållbar digitalisering 153En webbresurs för pedagoger som vill integrera digitala verktyg i undervisningen. Med verktygsbeskrivningar och lektionsexempel visas hur detta kan lyfta undervisningen och öka flexibiliteten och tillgängligheten. Här ges även förslag på hur man kan börja "flippa klassrummet" och de vinster som detta kan ge.

Producerat av:  
Lidingö folkhögskola
Joakim Bergeå 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Lär i samverkan

lär i samverkan 153Syftet med projektet var att undersöka och prova sig fram hur flexibelt lärande kan organiseras och genomföras så att man kan nå människor som idag inte kan delta i folkhögskolans allmänna kurs.

Producerat av:  
Grimslövs folkhögskola
Johanna Jansson 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande

Lärplattor och e böcker för flexibelt läsande 153”Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande” är ett metodprojekt som undersökt lärplattan och teknikens potential för att underlätta och motivera till läsning av skönlitteratur. På vilka sätt kan läsning av e-böcker i en lärplatta sägas stimulera till läsning? Projektet presenterar en metod i att instruera och handleda skolklasser i att läsa e-böcker på lärplatta och möjligheterna med detta.

Producerat av:  
Ingesunds folkhögskola
Henric Ahlgren 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Med filmen som språk

Med filmen som språk 153Projekt med syfte att utveckla metodmaterial för flexibelt lärande för unga med språkstörning.  
Ett av målen var att skapa verktyg för att närma sig arbetsmarknaden genom flexibelt lärande.

Producerat av:  
SV:s regionförbund i Skåne
Rinella Grahn 

Bild på blå pil Läs mer om projektet 


Med lärstilar i fokus

Med lärstilar i fokus 153Här kan folkbildningspedagoger få förslag på metoder för flexibla studier utifrån ett tillgänglighets- och lärstilsperspektiv.

Producerat av:  
ABF:s Förbundsexpedition
Christian Wåhlin 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Skapa en studiecirkel på distans

Skapa studiecirkel på distans 153Denna webbplats är tänkt att vara som insperation och stöd för dig som är hörselskadad och vill komma i gång med studiecirkel.Oavsett du är studicikeldeltagare, ledare eller verksamhets-utvecklare kan du använda de guider som finns i webbplatsen som stöd att komma i gång med studiecirklar på distans.

Producerat av:  
Sensus Stockholm-Gotland
Tomas Jarhall 

Bild på blå pil Läs mer om projektet


Skapa Ordning med Läsplatta

Skapa Ordning med LäsplattaProjekt vars målgrupp först och främst är de som arbetar med kursdeltagare som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism utan utvecklingsstörning men självklart är informationen direkt överförbar på andra grupper och konstellationer.

Producerat av:  
Molkoms folkhögskola
Mikael Fahlén & Peter Gillenstrand 

Bild på blå pil Läs mer om projektet