Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Flexibelt lärande - flexibel organisation

Ny version med ett förord och mindre korrigeringar av den rapport som utkom första gången år 2004. Underrubriken är Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan och är skriven av Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola

Samhället har med informationsteknologins intåg genomgått stora förändringar. Gamla föreställningar och traditioner utmanas inom folkhögskolan. Vad betyder det för folkbildningen? Vilka nya krav ställer det på folkhögskolorna och dess organisering. Rapporten beskriver och diskuterar de processer som nu satts igång och pekar på de behov som finns för en organisering som svarar mot den nya situation samhället och folkbildningen befinner sig i.